Засаг түрэ 17 jul 2020 410

Алексей Цыденов Сергей Козловой Буряад Уласай Арадай Хуралда нэрээ дэбжүүлхыень дэмжээ

Июлиин 17-да “Ниитэ нэгэ Росси” нютаг можын улас түрын ударидаха зүблэл үнгэрөө.

  Зүблөөнэй үедэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Буряад Уласта Россеть Сибирь филиалай (БурятЭнерго) хүтэлбэрилэгшэ Сергея Козловые Буряад Уласай Арадай Хуралай 32 дугаар һунгуулиин тойрогһоо, Муя ба Хойто-Байгал аймагуудые оруулһан һунгамалай һунгалтада нэрээ дэбжүүлхыень дэмжээ.    

Алексей Цыденов өөрын элидхэл соо тэмдэглэһэнэй ёһоор, Сергей Козловые һайн мэдэнэ ба мэргэжэлэйнь шанарые үндэрөөр сэгнэнэ, тэрэ найман жэл соо Буряад Уласай тээбэриин, элшэ хүсэнэй ба харгын ажахын сайдай тушаал эзэлжэ байгаа.

Сергей Козлов өөрын талаһаа зүблэлэй бүхы гэшүүдтэ баяр хүргөөд, түрэһэн ба үндыһэн тэрэ тойрогойнгоо бэрхэшээлтэ асуудалнууые шиидхэхын түлөө харюусалга абаха бэлэн байһанаа хэлээ.

 Хүндэтэ Алексей Самбуевич, танай командын гэшүүн болохо намда этигэл найдабари үгэжэ байһандатнай би баяр хүргэнэб. Би тэрэ бүхы харюусалга мэдэржэ байнаб, хэрбээ тойрогой ажаһуугшадай намайе дэмжээ болбол Арадай Хуралай хэмжээндэ уласай хүгжэлтын талаар ажалда ба ажаһуугшадай амидарал дээшэлүүлгэдэ хам орохо бэлэнби,

- гэжэ Сергей Козлов өөрын харюу барижа хэлэһэн үгэ соогоо хэлээ юм. 

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: yandex.ru