Засаг түрэ 17 jul 2020 391

Тарбагатайн аймагай түрүү ажахынууд

Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов албанайнгаа хэрэгээр Тарбагатайн аймагаар ябаад ерээ. “Куналей агро” болон ООО “Куйтунское” ажынуудай ажалтай танилсаа.

Хүдөө ажахын һалбарида түрүүшын алхамуудые хэжэ байһан эмхи бүлгэмүүдые, хүдэлмэрилэгшэдые дэмжэхэ хараатайгаар үндэһэтэнэй ехэ проект бэелүүлэгдэжэ байна. Тэрэнэй ашаар мүнгэн туһаламжа ажахынуудта үзүүлэгдэнэ Жэшээнь, Тарбагатайн аймагта энэ түсэлэй ашаар ургамалнуудые тарилгын ажал эршэмтэйгээр ябуулагдана.

Энэ жэлэй хабар Буряад орон дотор таряа тарилга болзор соонь ябуулха хэрэгтэ 130 миллион түхэриг һомолообди. Энэ туһаламжада, үнгэрһэн 2019 ондо гектар бүхэнһөө дунда зэргээр 18 центнер таряа абаһан ажахынуудта үгтөө. “Куналей агро” ажахы ажалаа һайн ябуулна.Энэ хабар саг соогоо үгтэһэн мүнгэнэй ашаар түлишэ тоһодолгын зүйлнүүд, техникын нөөсэ хэрэгсэлнүүд абтажа, тарилга болзортоо үнгэрөө,

- гэжэ Буряад Уласай газарай засагай түрүүлэгшын орлогшо Даба-Жалсан Чирипов хэлэбэ.

Урьһаламжын аргаар абтаһан техникынгээ үри шэрэ туһалымжын ашаар хаагааб. Иимэ туһа намда ерэхэ гэжэ һанаашье үгыб,

- гээд ажахын захирал Сергей Заиграев хэлэнэ.

ООО“Куйтунское” ажахын захирал Григорий Мясниковай хэлэһээр:

Жэл бүхэндэ 250 толгой эбэртэ бодо ажахыда тэжээгдэдэг. Тэрэнь һайнаар шахагдажа, гэмгүй шэгнүүртэй байдаг. Һайн шанартай үбһэ тэжээл бэлдэлгэ манай эгээл шухала асуудал болоно.

 Эдэ үдэрнүүдтэ ажынууд үбһэндөө гаража, энэ жэлэй үбэл хүрэхэ тэжээл бэлдэхэнь.

Фото: govrb.ru