Засаг түрэ 20 jul 2020 458

Орос Уласай Вице-премьер Марат Хуснуллин Буряадта

Марат Хуснуллин албанайнгаа хэрэгээр Буряад Улас ерэжэ, хэдэн хурса асуудалнуудые зүбшэн хэлсээ, олон газараар ябаа.

2023 ондо Буряад Уласай анхан тогтоогдоһоор 100 жэлэй ойн баярта зорюулагдажа үнгэргэгдэхэ  хэмжээ ябуулгануудай хорооной түрүүлэгшэ Марат Хуснуллин болоно. Тиимэһээ энэ һайндэртэ дашарамдуулагдан үнгэргэгдэхэ олон тоодо хэмжээнүүдые дэмжэбэ.

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй жасын байшан хэмжээгээрээ яһала жаа, шухала дансануудые һайнаар хадагалха газар дуталдана. Мүнөө энэ жасын дансанууд 6 байшан соо хадалагдана. Тэдэнэй 4-нь тусхай харюусалга эрилтэдэ огто таранагүй. Тиимэһээ шэнэ байшан бариха асуудалаар манда туһаламжа хэрэгтэй, - гэжэ Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов хандаа.

Энэ бэрхэшээл дабахын тула Улаан-Үдэ хотын түбтэ 2150 хоёролжон метр хэмжээнэй байра худалдан абажа, заһабарилха хэрэгтэ 181,6 миллион түхэриг хэрэгтэй.

 Буряадай 23 нютаг газарта коммунальна һалбарида тус тустаа 100 миллион түхэриг мүн лэ хэрэгтэй. Социальна һалбариин, гэр байрын коммунальна ажахын, уһаар, дулаагаар, зайн галаар зониие хангаха хэрэгтэ мүнгэн дуталдаһан зандаа.

Орос Уласай Соёлой яаманай 1-хи орлогшо Владимир Осинцевэй хабаадалгатайгаар видео-хөөрэлдөөн  болоо. Буряад ороной 100 жэлэй һайндэртэ зорюулагдажа түсэблэгдэһэн гурбан ехэ хэмжээнүүдые дэмжэхэ тухай тодорхойлогдоо.  Улаан-Үдэ хотодо наһажаал зоной байра, шэнэ  һургуулинуудые барилга, олон эмхинүүдтэ интернет холбоо оруулха асуудалнуудаар шиидхэбэри абтажа, Россин Эдэй засагай яаманда зүбшөөгдэһэн байна.

 Эмхидхэлгын хорооной бүридэлдэ олон яамануудай түлөөлэгшэнэр оруулагданхай. Тиимэ ушарһаа Буряад Уласта туһа хүргэхэ талаар асуудалнууд үшөө зүбшөөгдэхэ. Ехэ мүнгэн һомологдохо гээд хүлеэжэ һуухын хажуугаар үшөө ямар асуудалнууд шиидхэгдэхэб, харагты, - гээд Марат Хуснуллин эмхидхэлэй хорооной гэшүүдтэ хандаба.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru