Засаг түрэ 20 jul 2020 425

Холбоото Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Марат Хуснуллин Буряад Уласта

Марат Хуснуллин Буряад Уласай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын асуудалнуудые хаража үзөө

Июлиин 17-ой пятницын үдэр Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Марат Хуснуллин Улаан-Үдэдэ Буряад Уласай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын асуудалаар суглаа үнгэргөө. Харгы замай, гэр байра барилгын, усалай гэр байраһаа нүүлгэлгэ, хотодо аятай зохид оршон бүридүүлгэ, коммунальна ажахын болон бусад асуудалнууд эндэ зүбшэн хэлсэгдээ. Шадар сайдай хэлэһэнэй ёһоор, харгы бариха талаар гүрэн соогоо улас түрүүшүүлэй зэргэдэ байна, гэхэдээ уласта гэр байрын барилгын хэмжээн һанаа зобооно.


- Танда 2% ипотекын байжа байһан сагта стандартна бэшэ шиидхэбэринүүдые абаха
хэрэгтэй. Барилгын эхилһэн талмайнуудые ехэ болгогты. Захада дурадхал бии
болгогты. Гэр байра мүнөөдэр – энэ эгээл түргэн ургалтын драйвер болоно.
Согсолбори барилгануудые хүгжөөжэ эхилэгты – танда газар ехэ үнтэй бэшэ,
сүлжээ оруулха талаар бидэ туһалхабди. Хүнүүд һайн эрхэ нүхэсэлдэ байха ёһотой,

-гэжэ Марат Хуснуллин хэлээ.
Хуби оруулһан барилгада хабаадагша эрхэтэдэй эрхэ хамгаалха жасын дэмжэлгээр уласта баригдажа байһан асуудалтай болоһон олон квартиртай гэрнүүдые барилга дүүргэхэ асуудалнуудые шиидхэхэ хүреэндэ Россиин Засагай газарай шадар сайд барилга эхилхэ шатада орохо тула эхин шатын саарһанай ажалнуудые түргэдүүлхыень дурадхаа. Барижа дүүргэхэ, мэхэдэ ороод байһан дольщигуудай асуудалнуудые түргэн шиидхэхын тула барилгын бэлэн бололго шууд сэгнэхэ талаар стандартна бэшэ шиидхэбэринүүдые бэдэрхэ хэрэгтэй гэжэ шадар сайд хэлээ.
Федеральна жасын туһаар, 8 объектнүүдэй, тэрэ тоодо олон квартиртай 18 гэрнүүдые барилгада хуби орууһан 977 хүнүүдэй эрхэ һэргээгдэхээр түсэблэгдэнэ гэжэ һануулая.
Марат Хуснуллин Ородой Холбоото Уласай байгаалиин нөөсэ баялигай ба экологиин сайдай орлогшо Сергей Ястребовһаа Сэлэнгэ ба Үдэ голнуудта дамба барилгада мүнгэ һомололго олохо боломжо тухай һонирхоо.


- Барилга табан шатаһаа бүридэнэ. Түрүүшын гурбые түргэдүүлхэ хэрэгтэй.
Нэгэдэхи ба гурбадахи шатануудта тиимэ ехэ мүнгэн гэжэ хэлэхээр бэшэ – 250-300
сая түхэриг хэрэгтэй. Бултанай хүсөөр эндэ хэрэгтэй мүнгэ суглуулжа шадахабди
гэжэ би һананам,

-гэжэ сайдай орлогшо харюусаа.

Проектын бэшэг баримтын ёһоор, дамба барилга табан шатаар түсэблэгдэнэ: Улаан- Үдын түб газарта ба хотын уһа сэбэрлэлгын барилгануудай хажууда байһан дамба һэльбэн шэнэлэлгэ, Үдэ голой адагһаа түмэр хүүргэ хүрэтэр, удаань түмэр харгын хүүргэһээ хотын хилэ хүрэтэр голой хоёр эрье бүхэлэлтын дамба барилга, удаань Сэлэнгын зүүн бэедэ ба Ивалга гол дээрэ бүхэлтын түхеэрэмжэнүүдые барилга болоно. Түсэл бэелүүлгэ 2021-2023 онуудта түсэблэгдэнэ.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ