Засаг түрэ 20 jul 2020 480

​Буряад Уласта эмнэлгын талаар шэлэдэг блогернууд ба медийнэ шэлэдэг эмхи зургаанууд элирүүлэгдээ

Элүүрые хамгаалгын түүхэдэ «I-Медик Бурятии-2020» гэһэн урилдаан һанаашалагдахадаа, интернедэй болон ниитын сахим сүлжээнэй аргаар һэргылэмжын шухала сэдэбүүдые ниитэлжэ, ямар эмхи зургаан хүн зоноороо эдэбхитэй ажал ябуулнаб гэжэ элирүүлхэ гэһэн байгаа. Июлиин 17-до уласай урилдаанай дүнгүүд гаргагдаа, ба энэ шэглэлээр түрүү дүй дүршэлтэй эмнэлгын эмхинүүд болон блогернууд нэрлэгдээ. Элүүрые хамгаалгын эмхи зургаануудай сайтнууд болон албан ёһоной аккаунтнуудһаа гадна ниитын сахим сүлжээндэ гэгээрүүлгын, һэргылэмжын ажал ябуулдаг эмшэдэй, субилагшадай, стажернуудай, интернуудай, вузуудай болон ссузуудай оюутадай сахим хуудаһанууд хаража үзэгдөө. Эмнэлгын 25 эмхинүүд элдэб номинацинуудта шанда хүртөө гэбэл: “Буряад Уласай хүдөө аймагуудта өөрын ажал ябуулга эрхилдэг ЛНУ-гай албан ёһоной шэлэдэг сайт”; “Улаан-Үдэдэ өөрын ажал ябуулга эрхилдэг эмнэлгын эмхи зургаанай албан ёһоной сайт”; “Ниитын сахим сүлжээндэ эрхим һайнаар дэлгэрүүлһэнэй түлөө”; “Эмнэлгын түбүүдэй шэлэдэг сайт”. 13 илагшад иимэ номинацинуудаар шалгаруулагдаа: “Уласай эмнэлгын эмхинүүдтэ хүдэлдэг эмнэлгын шэлэдэг блогер”; “Instagram соо блогер-эмшэд”; “ЗОЖ, зүрхэ һудаһанай үбшэн һэргылхэ ба эмшэлхэ тухай блог”; “Эмшэнэй мэргэжэл абажа байһан эмнэлгын шэлэдэг блогер”; “Буряад Уласай эмшэд тухай ниитын сахим сүлжээндэ бэшэдэг шэлэдэг блогер”; Энэ уридаагаар зохёон байгуулагшад интернет сүлжээндэ Буряад Уласай эмнэлгын эмхи зургаануудай үзүүлдэг мэдээсэлэй үнэн бодото, шанар дээшэлүүлхэ, олониитэтэй һайн харилсаа эдэбхитэй тогтоожо байһан эмнэлыгн ажалшадые тэмдэглэхэ һанаатай. Сэгнэлтын эрилтэнүүд болоо гэбэл, хэрэглэгшэдэй тоо, саг үргэлжэ шэнэлэгдэжэ
байлга, бэлигтэй байлга – видеролигуудтай, интернет-мемтэй, болон бусад үзүүшэтэй элементнүүдтэй байлга болоно.

Бүхы илагшад энэ урилдаан зохёон байгуулагшадһаа: Буряад Уласай Эмнэлгын танхамһаа, Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын яаманһаа, В.Р. Бояновагай нэрэмжэтэ эмнэлгын һэргылэмжын уласай түбһөө, ба ОУ-ай элүүрые хамгаалгын ажалшадай Буряадай нютаг можын профсоюзай таһагһаа үнэтэ шангууд болон бэлэгүүдтэ хүртөө юм.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ