Засаг түрэ 20 jul 2020 462

Буряад Уласай эд бараан Хитад Уласта

Орос болон хитад талануудай хоорондо гадаада эдэй засагай ажал ябуулгын талаар Манжуур хотодо «Made in Buryatia» гэһэн худалдаанай павильон ажалаа эхилээ

Үйлэдбэриин болон худалдаанай яаманай дэмжэлгээр Буряад Уласай экспорт дэмжэлгын түб Манжуур хотын сүүбэнгүй худалдаанай түбтэй нёдондо жэл иимэ хэлсээндэ гар табяа һэн.
Баталагдаһан хэлсэнэй нүхэсэлөөр 100 дүрбэлжэн метр худалдаанай талмай ба хажуудахи барилга 5 жэлэй хугасаада түлбэригүй үндэһөөр Буряад Уласай экспорт дэмжэхэ түбтэ үгтэнэ. «Made in Buryatia» худалдаанай түбтэ Буряад Уласһаа 50 үйлэдбэрилэгшэдэй үрэ бүтээл үзүүлэгдэхэ. Худалдаанай түбтэ Хитадта хоршоо нүхэдые бэдэрхэ талаар үйлшэлгые уласай
Минпромой дэмжэлгээр Экспорт дэмжэхэ түб туһа үзүүлнэ. «Made in Buryatia» худалдаанай павильоной ажалай түхэл гэбэл:

- Дотоодо Хитадһаа аяншалагшадта сүүбэнгүй худалдаанай зонодо шууд худалдаан. Сүүбэнгүй худалдаанай зоно болбол Ород гүрэнһөө импорт болгон өөрын үрэ бүтээлтэй танилсуулга ба хуурмаг үрэ бүтээлгүй худалдаан болоно;
- хитад бизнестэ сүүбэнгүй худалдаанай зоноор жэжэ ба дунда бөөнэй худалдаанай аргаар худалдаан;
- экспонент болон хитадай биснес эрхилэгшэдэй хоорондо В2В гэһэн шууд хөөрэлдөө эмхидхэлгэ, тэрэ тоодо долоон хоног бүри ВСК түхэлөөр суглаанууды үнгэргэлгэ.
Сүүбэнгүй худалдаанай зонодо гаргагдадаг Ород гүрэнэй үрэ бүтээл Хитад руу ородог юрын импорттэй сасуулбал, тамуужанай сүүбэн ба НДС түлэхэгүй, тэрэнь Ород ба Хитад гүрэнүүдэй хоорондо хилэ залгаа газар дэбисхэртэ худалдаа һайн болгоно. Буряад Уласай экспорт дэмжэлгын түбөөр Харбин, Эреэн, Суйфунхэ, Улаан-Чаб хотонуудтай сүүбэнгүй худалдаанай зононуудые үргэдхэхэ зорилгоор хөөрэлдөөнүүд үнгэргэгдэнэ. «Made in Buryatia» худалдаанай павильондо оролсохо эрхэ нүхэсэлнүүд:
1. Хэн эндэ оролсохоб: Буряад Уласта бүридхэлдэ абтаһан экспорт гаргаха жэжэ ба
дунда олзын хэрэг эрхилэлгын субъектнүүд;

2. Худалдаанай зонодо абаашаха зүбшөөрэлтэй товарнуудай бүлэг:
- уһанай олзобориин хоол хүнэһэн (загаһан, далайн хоол хүнэһэн);
- талха шэхэрэй үрэ бүтээл, снекүүд;
- ургамалай гаралтай хоол хүнэһэн (талхан, ургамалай тоһон, консервэ, джемүүд);
- архиин бэшэ ундаа (кофе, сай, сок, минеральна уһан);
- үргэн хэрэглээнэй товарнууд (бытовой хими, сувенир, нааданхай, гарай саг);
- хубсаһан, гутал, малгай, арһан бүтээлнүүд;
- сахилгаан приборнууд (ажахын жэжэ техникэ);
- сувенирэй үрэ бүтээлнүүд.
Түсэлдэ оролсохын тула жэжэ ба дунда олзын хэрэг эрхилэлгын субъектнүүд уригдана. Мэдүүлгэ яажа оруулха арга тухай бүхы асуудалнуудаар Буряад Уласай экспортын түбтэ гү, али “Минии бизнес” гэһэн олзын хэрэг эрхилэлгын түбтэ хандажа болоно. Хаяг: Улаан-Үдэ хото, Смолиной гудамжа, 65, тел. 88003030123 (дотоодын дугаар 126), харюусагша – Буряад Уласай экспортын түбэй хүтэлбэрилэгшэ Гылыпкылов Руслан Юрьевич.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: egov-buryatia.ru