Засаг түрэ 21 jul 2020 354

​Буряад Уласай Баргажан аймагта онсо байдал болюулагдаба

Буряад Уласай Баргажан аймагта түймэрэй байдал тогтууритай болоходонь, июлиин 6-hаа соносхогдоһон онсо байдал болюулагдаба. Эндэ болоһон түймэр 2320 гектарта таража, 143 хүн унтарааха ажалда ябаа.
- Мүнөө түймэр гүйсэд унтараагдажа байна. Үдэр бүри Ми-8 вертолёт ниидэнэ. Һэрюүн һалхитай үдэрнүүд болоно, - гэжэ ФГБУ «Заповедное Подлеморье» дарга Михаил Овдин, ой модо түймэрhөө һэргылхэ, харуулһалха талаар штабта хөөрэжэ үгөө. Энэ үнгэрhэн үдэрнүүдтэ хуурай сахилгаанһаа эхилhэн дүрбэн шэнэ ойн түймэрнүүд Ивалгын, Кабанскын, Мухар-Шэбэрэй, Байгал
шадарай аймагуудта болоо. Галай ябаhан газарынь хамта 0,8 гектар болохогүй. Унтараалгын ажалда 56 хүн зон, 14 техникэ оролдоно.
Мүнөө үедэ Кабанскын болон Мухар-Шэбэрэй аймагуудта хоёр түймэрнүүд болюулагданхай. Үшөө  Ивалгын, Байгал шадарай аймагуудта хоёр гал унтараалгын ажал үргэлжэлhэн зандаа, - гэжэ уласай ойн ажахын агенствэ дуулгаба.