Засаг түрэ 21 jul 2020 506

Эдеэ хоол баридаг эмхинүүд дахин хаагдажа магад  

Республика дотор ажалладаг ниитын эдеэ хоол бэлдэлгын, наймаалалгын эмхинүүд шалгагдажа, тэндэнь һэргылэмжын дүримүүдые хазагайруулһан ушарнууд бүридхэгдэһэн зандаа.

 Энэ ушараар Буряад Уласта коронавирус үбшэниие хиналтын штаб ажалдаа тоомгүйгөөр  хандадаг эрхилэгшэдые харюусалгада хабаадуулхаһаа гадна, кафе, ресторан болон бусад багахан эмхинүүдые хааха тугайгаа мэдүүлнэ.

Ехэнхи ушарта саг соогоо эмнэлгын шалгалта гараагүй, иимэ үбшөөр үбдэһэн хүнүүдтэй харилсаагүй байһые тодорхойлһон дансагүй, муухай халдабарита бососуудһаа гараа аршаха зүйлнүүд үгы, нэгэ доро дүрбэн хүнһээ олон хүн һуугаад хоол бариха ушарнууд бүридхэгдэбэ, - гээд Роспотреб-хиналтын управлениһаа мэдээсэгдэнэ.

Энээнһээ урид Улаан-Үдэ хотын 3, Прибайкалиин аймагта 2 эмхин хаагдаад, мүнөөшье болотор ажалаа эхилээгүй байна. Бусад 10 эмхинүүд богонихон болзорто бүхы дутуу дундануудаа усадхажа, дахин ажаллажа эхилхэ эрхэ абаад байна. Эдеэ хоолой 13 газар болон худалдаанай 2 эмхин сүүдэй шиидхэбэреэр ажалаа тогтоогоод, хаалгаатай зандаа.

Саг болоод лэ шалгалта үнгэргэгдэжэ, али нэгэн дүрим, журам хазагайруулһан эдеэ хоолой газарнууд хаагдаха гээд тэмдэглэе.

Уданшьегүй һуралсалай шэнэ жэл эхилхэнь. Тиимэһээ коронавирус үбшэнэй талаар бараг байдал тогтоохо тон шухала, - гээд Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов онсолно.

Үнгэрһэн долоон хоногой туршада хүн зоной олоор суглардаг 8 газарнуудта шалгалтанууд болоо. Тус шалгалта Сэлэнгын, Баргажанай аймагуудай амаралгын гэрнүүдтэ болоо. Голхоролтойнь гэхэдэ, зургаан амаралгын, аяншалгын гэрнүүдтэ һэргылэмжын дүримүүд гүйсэд сахигдаагүй гэжэ элирүүлэгдээ.

Хүн зоной хойшо хэрэгээр өөрынгөө бэеын энхэ элүүртэ хандаха хэрэг, һэргылэмжын юрын дүримүүдые гүйсэд сахижа ядаһаниинь гайхалтай байна.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: wikiway.com