Засаг түрэ 21 jul 2020 558

​Агаарай онгосонуудые үйлэдбэрилхэ ажалда мэргэжэлтэд хэрэгтэй

Улаан-Үдын агаарай  онгосонуудые үйлэдбэрилдэг завод инженернэ мэргэжэлэй хүдэлмэрилэгшэдые ажалда урина. Хамтадаа техникын дээдэ болбосоролтой 200 мэргэжэлтэд, 300 юрын хүдэлмэрилэгшэд хэрэгтэй, - гэжэ мэдээсэгдэнэ.


- Манда бэлигтэй олон залуушуул хэрэгтэй. Зүүн зүгэй Сибириин техникын болон
хүтэлбэриин дээдэ hургуулитай хамта хүдэлнэбди. Ахалагша курсын оюутан байха
үедөө авиационно заводто ажалай түрүүшын алхамуудые эхилжэ, хүл дээрээ
бодохонь шухала гээд тэмдэглэмээр. Гадна эртээнһээ ажалаа hайнаар мэдэхые
залуушуул оролдодог. Тиигэбэшье дүй дүршэлтэй мэргэжэлтэд арга
шадалаа харуулха аргатай. Бидэнэр хэрэгтэй мэргэжэлтэдые һая ажалда абаабди,
тиигээд саашаа энэ ажал эршэдүүлхэбди,

- гэжэ Улаан-Үдын агаарай онгосонуудые үйлэдбэрилгын заводай дарга Леонид Белых дуулгана. Хэдын жэлэй туршада У-УАЗ  олон түсэбүүдые бэелүүлнэ. Гүрэнэй талаһаа мүнгэн тэдхэмжэдэ залуу мэргэжэлтэд хүртэнэ.

Мүнөө дээрээ У-УАЗай гол түсэбүүдэй тоодо Ми-171А2, Ми-17А3, суута Ми-8АМТШ-гэй шэнэ бүридэл, Ка-226 , VRT500 түхэлэй хүнгэн вертолёт үйлэдбэрилгэ ороно. Агаарта ниидэдэг онгосонуудай үйлэдбэридэ һүүлэй үеын түрүү онол арганууд үргэнөөр хэрэглэгдэнэ.