Засаг түрэ 22 jul 2020 379

​Улаан-Үдэдэ бүтээгдэһэн вертолёт Камчатка ниидээ

© фото: vtinform.com

Ми-8АМТ түхэлэй вертолёт хадаа «Витязь-Аэро» компаниин эгээл түрүүшын иимэ янзын агаарай онгосо болохо. Номгон далайн бүхы уудам, Командорска болон Курильска олтирогуудаар, үшөө тиихэдэ Камчаткын холо газар дайдаар, аймагуудаар агаараар ниидэжэ ошоходо тон хэрэгтэй.
- Мүнөө үедэ Ми-8АМТ агаарай онгосонууд ехэ найдамтай шэнжэтэй болон тиимэшье үнтэй бэшэ ушарһаа ашаглалгада эгээл зохид байна. - Ямарьшье уларилай байдалда – саһа бороондошье, үдхэн манандашье, шуурга һалхиндашье, гал нарандашье һайн ниидэхэ аргатай вертолёт Камчаткын хизаарта ехэ таарамжатай, - гэжэ Улаан-Үдын агаарай онгосонуудые үйлэдбэрилдэг заводай дарга
Леонид Белых тэмдэглэнэ.
«Витязь-Аэро» авиакомпани аяншалгын болон юрын зониие энэ тэрэ нютаг абаашаха хэрэгтэ тон таараха. Дунда зэргээр 27 хүн вертолёт соо багтаха аргатай. Гадна 4000 тонно ашаа дороо холбожо, ямаршье зайда абаашаха хүсэтэй. Түлишын нэмэлтэ бактай ушарһаа 1000 километр газар гаталха аргатай. Буряад орондо бүтээгдэһэн вертолёт түргэн туһаламжын, онсо байдалай тохёолдобол мүн лэ хэрэглэгдэхэ болохо.

Фото: vtinform.com