Засаг түрэ 22 jul 2020 403

Буряад Уласай Үндэһэн номой санда

Үндэһэн «Культура» түсэлэй хэмжээн соо Буряадай номой санда 20-30-аад онуудай номуудые электронно бүридхэл руу оруулха

«Соёл» түсэлэй тоодо «Цифровая культура» гэhэн программа ороно. Тэрэнэй мүнгэн тэдхэмжээр 2020 ондо 50-аад номуудые электронно болгохо түсэб байна. Үнгэрһэн зуун жэлэй 20-30-аад онуудта нара хараһан номууд хуушан монгол, латынь болон кириллица графикын суглуулбаринуудай түрүү хэблэлнүүд болоно. Үндэhэн номой сангын даргын хэлэһээр, оцифровка хэхэ ажал хэдэн шатаһаа бүридэнэ. Нэгэдхэмэл реестр руу оруулха,тусхай зүбшөөлгын совет байгуулха талаар олон ажал гарадаг.
- «НЭБ. Книжные памятники» порталай «Росси дотор анханай үндэһэтэнэй хэлэн дээрэ гаргагдаһан номууд”гэhэн бүлэг соо тэрэ электронно аргада оруулагдаһан номуудые оложо уншахаар, -гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Соелма Дагаева хэлэнэ.
Нёдондо жэл «Культура» түсэлөөр урданай соёлой гэршын 40 номууд шэнэ үеын техникын аргаар шэнэ бүридэлдэ оруулагдаа гээд хэлэе. Үндэhэн «Соёл» түсэл 15-hаа үлүү тусхай зорилготой. 2019 онhоо 2024 он болотор Үндэhэн номой сангай 48 мянган номуудые электронно болгоохо түсэб тэрэнэй тоодо ороно. Тэдэнэй тоодо Буряадай урданай соёлой гэршын 200-аад номууд ороно.

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман