Засаг түрэ 23 jul 2020 476

Буряад Уласай Толгойлогшо олзын хэрэг эрхилэгшэдые дэмжэхэ

Июлиин 21-эй  үдэр уласта эдэй засагай тогтууритай хүгжэлтэ хангаха талаар штабта видео-хуралдаанай аргаар Алексей Цыденовтэ үбшэн тахалай байдалһаа боложо, ажалаа эхилхэ аргагүй байһан һалбаринуудта хүдэлдэг олзын хэрэг эрхилэгшэд өөһэдын хүндүүлхэй асуудалнууд тухай хөөрэжэ үгөө.

Нэмэлтэ болбосоролой һалбарида хүдэлэгшэ олзын хэрэг эрхилэгшэд тэдэнэй һалбариин эмхинүүдтэ хизаарлалтын хэмжээ ябуулгануудые һуладхахыень гуйһан байна.

 Нэмэлтэ болбосоролой талаар асуудалые бидэ июлиин 23-да коронавирусай талаар штабай хаража үзэхэ асуудалда оруулжа байнабди. Роспотребнадзор болбол ариг сэбэрэй-һэргылэмжын бүхы хэмжээ ябуулгануудые сахиха нүхэсэлдэ хубиин хэшээлнүүдые үнгэргэлгэдэ хизаарлалтануудые болюулга хаража үзэхэ бэлэн байна. Тиихэдэ “бүлэгөөрөө хэшээлдэ оролго” гэһэн ойлгосо тодорхойлхобди. Бүлэг гээшэ – хоёр, гурба гү, али табан һурагшад болоно гү гэжэ хаража үзэхэбди, - гэжэ Алексей  Цыденов хэлээ.

Тиихэдэ Буряад Уласай Толгойлогшо минпромторгдо атракционуудай эзэдэй  коммунальна түлбэриин, харуулай гаргаша ба сэсэглигүүдэй зогсожо байһанай гарша тооложо, олзын хэрэг эрхилэгшэдые дэмжэхэ боломжо хаража үзэхыень даабари үгөө.

Ажалаа үшөө эхилээгүй байһан худалдаанай түбүүдэй досоо байрладаг олоной эдеэ хоолой газарнуудай зэрэг түлөөлэгшэд тустаа орохо үүдэтэй болоһон эдеэ хоолой газарнуудай арендын түлбэри нэмэгдээ гэжэ дуулгаа. Алексей  Цыденов арендын түлбэриин ургалтын асуудал шиидхэхын тула худалдаанай түбүүдэй эзэдтэй суглаа зарлахыень минпромторгдо хандаһан байна.

Гэхэтэй хамта, “Минии бизнес” гэһэн олзын хэрэг эрхилэлгэ дэмжэхэ түбэй зарим үйлшэлгэ нарижуулхыень олзын хэрэг эрхилэгшэд гуйһан байна. Байгша хугасаада һунаалтада микрозаймын болзор утадхалга ба Түб банкын гол ставкын ёһоор шэнээр һомололгын ставка һэлгэхэ талаар дурадхалнуудые хууляар тогтоохыень минэкэномикодо ба минпромторгдо нютаг можын толгойлогшо даабари үгөө.

Мүнөөдэр уласта худалдаанай түбүүд дотор байрлаһан олоной эдеэнэй газарнуудай, кинотеатрнуудай, нэмэлтэ болбосоролой эмхинүүдэй, тамаралгын бассейнууд ажал ябуулгаа эхилээгүй байна гэжэ һануулая. Тиихэдэ хуралдаануудые, үзэсхэлэнүүдые болон сэнгээ зуугаасал хизаарлалтайтай байһаар байна.

 

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: egov-buryatia.ru