Засаг түрэ 24 jul 2020 450

Ойн түймэртэй тэмсэлгэдэ мүнгэн туһаламжа

 Орос Уласай Президент Владимир Путинай даабаряар Буряад Уласта ойн түймэрнүүдтэй тэмсэхэ хэрэгтэ 237,8 милиион түхэриг мүнгэн һомологдобо.

 Ойн ажахын талаар асуудалнуудые регионууд өөһэдынгөө мэдэлдэ абанхай. Тиимэ ушарһаа ямар можо нютагта ойн түймэрнүүдэй талаар орёо байдал тохёолдоод байһые Орос Уласай яаманууд тодорхойлжо, мүнгэнэй талаар туһаламжа үзүүлхэ шухала, - гээд Россин Президент тэмдэглэһэн байна.

Байгша оной эхинһээ түймэрэй аюултай тэмсэхэ хэрэгтэ федеральна жасаһаа хамта дээрээ 355,8 миллион түхэриг шэглүүлэгдэһэн байна. Харин эдэ үдэрнүүдтэ эльгээгдэһэн мүнгэнэй 78,2 миллион түхэриг агаарай онгосоор ниидэжэ, ой модон соо, газар дайда дээрэ боложо байһан түймэр бүридхэхэ ажалда дамжуулагдаа. Бусад, 159,6 миллион түхэриг түймэрнүүдые сараха хэрэгтэ үгтөө. Энээн тухай республикын ойн ажахын агентствые түлөөлэгшэ Александр Мартынов мэдээсэнэ.

Хабарай сагһаа эхилээд, мүнөө болотор ой модон соомнай түймэрнүүд һүжэрһөөр. Зунай сагта уларилай халуун шэнжэ, ехэнхидээ 30-37 градус хүрэтэр халуун тогтоод, түймэрнүүдэй олоор носохо ушарнууд бүридхэгдэнэ. Гадна хуурай сахилгаанһаа ой модон соо түймэрнүүд эхилнэ гээд мэдээжэ. Тиимын тула һанаа амар ябаха саг бэшэ", - гээд Буряад Уласай толгойлогшын аюулгүй байдал сахилгын асуудалнуудай талаар орлогшо Пётр Мордовской тэмдэглэнэ.

Энэ жэлэй хабарһаа мүнөөдэр болотор республикын ой модон соо 517 түймэр носоо. Хамтадаа 89,5 мянган гектар ой тайга хохидоо. Харин үнгэрһэн, 2019 ондо 470 түймэр элирүүлэгдэжэ, 124,8 мянган гектар газар галда абтаһан байна.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Ойн ажахын агентствын жасаһаа