Засаг түрэ 24 jul 2020 358

​Буряад Уласай аймагай хүүргэнүүдые прокуратура шалгаба

Буряадай хуули сахидаг зургаан Ахын аймагай хүүргэнүүдые шалгажа дууһаа. Июлиин 12-да «Монды-Орлик» харгыгаар хүндэ ашаанай машина ябахадаа, хүүргээр сэхэ гаража, эбдэһэн байна. 1988 ондо баригдаhан хүүргэ 12 тонно ашаа даагаагүй.
Ахын аймагай хуули сахидаг зургаан ГИБДД-эйн таһагтай хамта энэ болон ондоо гурбан хүүргэнүүдые шалгаа. Тиигээд, али нэгэн таладаа һандаржа байһаниие тодорхойлоо.
Аймагай прокуратура «Бурятрегионавтодорай» хүтэлбэрилэгшэдэ хүүргэнүүдэй ехэ заhабари болон тойрожо гараха харгынуудые хэхые
дурадхал оруулаа. Мүнөө үедэ унаhан хүүргын орондо тойрожо гараха харгы хэгдэнхэй, ондоо гурбан хүүргэнүүдэй хажуугар баhа тойрожо гараха харгынуудай барилга үргэлжэлнэ.

Үшөө тиихэдэ хуули сахигша «Түнхэнэй» МВД-эйн отделай хүтэлбэригшэдэ, харгын техническэ байдалыень харууhагүй байhыень ойлгомжо үгэбэ.