Засаг түрэ 27 jul 2020 466

5 миллион түхэриг шэнэ номой санда

Үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ һайн мэдээсэл Буряад Уласай Соёлой сайд Соёлма Дагаева дуулгаа.

Ушар юуб гэхэдэ, шэнэ түхэлэй номой сан бии болгохо хэрэгтэ федеральна бюджедһөө 5 миллион түхэриг һаядаа үгтэхэ.

Байгша оной дүүрэтэр Улаан-Үдэ хотын шадар 100-хи кварталда шэнэ түхэлэй номой сан нээгдэхэ. Тэндэ мүнөө ажаллажа байһан номой сангай байшан һэльбэн шэнэлэгдэжэ, бүхыдөө ехэ зохид болгогдохо. Гадна шэнэ номууд, арга боломжонуудтай оньһон түхеэрэлгэнүүд абтаха.

Модельнэ номой санда уншагша бүхэн нэгэ доро һуугаад, ямаршье номуудые, хэблэлнүүдые интернедэй аргаар ороод хараха аргатай болохо. Гадна түрэлхид үхибүүдтэеэ хамта ерэжэ, бэе бэедээ һаалта хэнгүй һонирхолтой номуудые, сонин болон бусад хэблэлнүүдые уншаха аргатай. Багашуулда зорюулагдаһан зохид таһагууд эмхидхэгдэжэ, ном уншахын хажуугаар наадаха аргатай болохо.

 Мүнөө республика дотор соёлой 14 байшан заһабарилагдана, урлалай хоёр һургуулида  һэльбэн шэнэлэлгын ажал ябуулагдажа байна. Тиимэһээ ерэхэ намар зунһаашье халуун байха",  - гээд Буряад Уласай Соёлой сайд Соёлма Дагаева тэмдэглэнэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Артем Виноградов/ТАСС