Засаг түрэ 27 jul 2020 433

Арадай Хуралай һунгамалнууд албанайнгаа хэрэгээр

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд албанайнгаа хэрэгээр эдэ  үдэрнүүдтэ Кабанскын, Прибайкалиин аймагуудаар ябаад ерээ.

Арадай һунгамалнууд Алас Дурна зүгэй нютагуудай дунда мэдээжэ «Гарантия – 2» гэһэн хүдөө ажахын эмхин ошожо, ажал хүдэлмэрииень хараа. Эндэ газарай эдеэ ехээр таридаг, илангаяа хартаабха ехэ һайн ургуулагдадаг гээд мэдээжэ.

Үнгэрһэн жэл хамтадаа 11800 тонно хартаабха, 4611 тонно морхооб, свекла, хапууста суглуулагдаһан байна. Энэ жэлдэ  ургамалнуудые тарилгын газарнууд ехэ болгогдожо, намартаа баян ургаса абтахаар хүлеэгдэнэ.

Энэ ажахын түрүү агроном Иван Кузнецов ямар сортын ургамал таридаг тухайгаа, ямар өөрын онсо аргатай байһанаа хөөрэжэ үгөө. Гэбэшье, тариһан ургамалаа уһалха шэнэ түхеэрэлгын  аша туһаар баян ургаса сэхэ дулдыдана. «Гарантия – 2»  эмхин энэ талаар 800 метр утатай, 1600 метр үргэнтэй уһалгын һайн түхеэрэлгэ ажалдаа хэрэглэнэ.

Нэгэ дороо 212 гектар газар энэ түхеэрэлгын хүсөөр уһалагдана. «Һайнаар уһалбал, заатагүй һайн ургаса абахаш», - гээд дэмы хэлэдэг бэшэ.

     Үйлэдбэриин ажалай талаар харюусалгата Михаил Пешков амбаар болон үйлэдбэриин таһагуудые айлшадта харуулаа. Һаядаа газарай ургамалнуудые арилгаха, угааха, ами аминдань илгаха шэнэ түхеэрэлгэ табигдажа, ажал улам түргэдэхэ тухай хөөрэжэ үгөө. Энэ талаар ажал 2021 ондо эхилэгдэжэ, 2022 ондо гүйсэд дүүргэгдэхэ түсэбтэй байна. Бүхыдөө энэ хэрэгтэ 400 миллион түхэриг хэрэгтэй болоно.

Арадай Хуралай депутадууд, Буряад Уласайнгаа хүдөөгэй түрүү эмхинүүдтэ саашадаа туһаламжа, тэдхэмжэ хэрэгтэй гээд тэмдэглээ.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Арадай Хуралай хэблэлэй албан