Засаг түрэ 27 jul 2020 413

Харгынууд заһагдаха

Буряад Уласта харгы заһабарилгада Орос Уласай нөөсэ жасаһаа 312,5 миллион түхэриг нэмэгдэжэ үгтэхэнь.

Энээн тухай Буряад Уласай засагай хэблэлэй албан мэдээсэбэ.

Мухар-Шэбэрэй аймагай «Мухар-Шэбэр – Бэшүүр - Хяагта» шэглэлээр, Тарбагатайн аймагай «Улаан-Үдэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино-Ключи», Улаан-Үдэ хотоһоо эхилээд, Яруунын аймаг хүрэтэр «Улаан-Үдэ – Романовка – Шэтэ» шэглэлээр харгынуудые заһабарилгада алта мүнгэн шэглүүлэгдэхэ. «Авто унаагай аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн гүрэнэй түсэлэй ёһоор энэ нэмэри мүнгэн үгтэнэ.

Энэ гүрэнэй түсэлэй  бүридэлдэ «Харгын сеть», «Харгын ажахы хүгжөөлгын хамтын хэмжээнүүд», «Харгын аюулгүй байдал» гэжэ нэрлэгдэһэн гурбан ехэ шэглэлээр ажал ябуулагдаха хараа түсэбтэй.  Бүхы Росси доторхи регионууд энэ программада орожо, 2024 он болотор ажал ябуулагдаха болоно.Харин Буряад орондо 2017 онһоо тус программын ашаар мүнгэн дамжуулагдажа эхилээд, олон газарта харгынууд шэнэлэгдэнэ.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru