Засаг түрэ 27 jul 2020 377

Буряад Уласай ТОС-уудые үбэ соёлой баялиг хамгаалжа һургаха

Июлиин 23-да Буряад Уласай Засагай газарта ТОС-уудай болон ниитын эмхинүүдэй хабаадалгатайгаар хотын газар дэбисхэр хүгжөөхэ ба олоной суглардаг газарнуудые бүридүүлхэ талаар видеохуралдаанай гуримаар суглаан үнгэрөө.

Июлиин 23-да Буряад Уласай Засагай газарта ТОС-уудай болон ниитын эмхинүүдэй хабаадалгатайгаар хотын газар дэбисхэр хүгжөөхэ ба олоной суглардаг газарнуудые бүридүүлхэ талаар видеохуралдаанай гуримаар суглаан үнгэрөө.

 Буряад Уласай Толгойлогшын оролдолгоор нэн түрүүн ба Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын, Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай дэмжэлгээр мүнөөдэр хэгдэжэ байһан ажалай ашаар уласта хотын аятай зохид оршон бүридүүлхэ ба олоной суглардаг газарнуудые хүгжөөхэ талаар ехэхэн юумэн хэгдэнэ. Манай ТОС-ууд мүнөөдэр газар дэбисхэрнүүдые болбосон түхэлтэй болгохо талаар өөһэдын түсэлнүүдые бэелүүлнэ, хүшөөнүүдые һэргээнэ, хүүгэдэй талмайнуудые барина, тиигэжэ бидэ баһа таанарые энэ ажалдатнай дэмжэхэ ёһоороо дэмжэнэбди. Мүнөөдэр шэнжэлэгшэдэй хабаадалгатайгаар үбэ соёлой баялиг хамгаалха талаар һургалта үнгэргэхэбди. Ниитын ажал ябуулагшадай ажалай һайн туршалганууд бии, тэдээн тухай мүнөө баһа хөөрэгдэхэ", - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай тамгын газарай дарга Баир Цыренов хэлээ.   

 “Хуушанай хото” гэһэн волонтёрнуудай хүдэлөөнэй модон гар урлалай гайхамшаг хүшөөнүүдые болон үбэ соёлой баялигай объектнүүдые һэргээхэ талаар түсэл бэелүүлгын өөһэдын дүй дүршэл тухай “Кадастр-Лайн” ООО-гой юрэнхы захирал Аюна Пивоварова орон нютагай ниитын өөһэдын хүтэлбэриин түлөөлэгшэдтэ хөөрэжэ үгөө.

Энэ жэл волонтёрнууд 10 гэрнүүдэй нюур талануудые һэргээхээр түсэблэнэ: Хяагта хотодо хоёрые ба Улаан-Үдэдэ – 8. Нёдондо жэлэй акци дүүргэхэ зорилгоор ниитын ажал ябуулагшад зохёон байгуулха шатын ажал эхилээ – 2019 оной сентябрьһаа 2020 оной апрель болотор түсэлэй бэшэг баримта хэгдээ ба хэлсэгдээ.

 Май соо түрүүшын акци эхилхэ ёһотой байгаа, харин харамсалтайнь гэхэдэ, үбшэн тахалай байдал түсэбүүдтэ һаалта болоо, тиигэжэ тэрэ ажалаа август соо эхилхэ гэжэ найданабди", - гэжэ ниитын ажал ябуулагша хэлээ.

Тиихэдэ ТОС-уудай түлөөлэгшэдтэ “Хотын реноваци» гэһэн ниитын хүдэлөөнэй ажалые ба “Түүхэтэ сүмэ” гэһэн түсэлэй хүреэндэ ТОС-уудаар хотын ниитын оршон хүгжөөлгын дүй дүршэл гэһэн ажалые үзүүлээ. Буряад Уласай ТОС-уудые дэмжэхэ нөөсын түб вебинарнуудай болон семинарнуудай хүреэндэ үбэ соёлой баялиг хамгаалха талаар ниитын ажал ябуулагшадые һургаха талаар ажал үргэлжэлүүлхэ юм.  

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: egov-buryatia.ru