Засаг түрэ 27 jul 2020 391

​Буряад Уласта хизаарлалтын хэмжээ ябуулгануудай журам һунаагдаа

Тэрэ тоодо, кинотеатрнуудай, хүүгэдэй нааданай үрөөнүүдэй болон хүүгэдэй зугаасалай түбүүдэй, аттракционуудай, һүниин клубуудай ажал зогсоогдоһон байна.
Июлиин 23-да Коронавирусай халдабариин таралгын аюултай холбоотой асуудалнуудые шиидхэхэ талаар уласай шууд гүйсэдхэхэ штабай суглаанда хизаарлалтын хэмжээ ябуулгануудай журам һунааха тухай шиидхэбэри абтаһан байна. “Коронавирусай (COVID-19) шэнэ түхэлэй халдабариин бии болоһон ба тараһантай холбоотойгоор онсо байдалһаа Буряад Уласай хүн зониие ба газар дэбисхэр хамгаалха талаар нэмэлтэ хэмжээнүүд тухай” Буряад Уласай Толгойлогшын № 37 Зарлигта зохихо хубилалтанууд оруулагдаа.

 Уласта үбшэн тахалай байдал тогтууритай бэшэ байһан зандаа. Хоёр долоон хоногто нэгэ хоногой үбшэнэй ургалтын харуулалта доошолногүй ба 1,2-то хүрэнэ. Хизаарлалтын хэмжээ ябуулгануудые болюулха хоёрдохи ба гурбадахи шатада шэлжэн орохын тула тэрэ харуулалта 1-һээ дээшэ бэшэ байха ёһотой. Тиимэ ушарһаа бидэ августын 31 болотор Толгойлогшын Зарлигта гуримшуулагдаһан хизаарлалтын хэмжээ ябуулгануудые һунааха дурадхал оруулнабди. Тэрэ болбол, үбшэн хүнүүдтэ энэ тусгаарлалта хабаатай, ниигэмэй зай барилга, ниитын газарнуудта ама хамарай эрхэтэнүүдые хамгаалха хэрэгсэлнүүдые хэрэглэлгэ, олоной сугларһан хэмжээ ябуулгануудые хориглолго", - гэжэ Буряад Уласта арюун сэбэрэй гүрэнэй ахалагша врач Сергей Ханхареев шууд гүйсэдхэхэ штабай суглаанда хэлээ.

Кабанскын аймагай Бабушкин хотын газар дэбисхэртэ хизаарлалтын хэмжээ ябуулганууд шангадхагдаа, тэндэ нэгэ долоон хоногой туршада хоол хүнэһэнэй бэшэ бараа худалдадаг худалдаанай эмхинүүд ажаллахагүй юм. Мүнөө дээрээ хотодо олон хүнэй - 35 уригдагшадай хабаадалгатай хурим үнгэргэһэнэй дүнгөөр, тэдэнэй 20 хүн  COVID-19 халдаһан гуламта усадхаха талаар үбшэн тахал сараха хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэлгэ үргэлжэлһөөр байна. Мүнөөдэрэй байдалаар, хотодо 34 үбшэнтэн ба 112 харилсаһан хүн бүридхэлдэ абтаһан байна.

Толгойлогшын Зарлигай шэнэ найруулгаар нэмэлтэ болбосоролой эмхи зургаануудай ажалай гуримда хубилалтанууд оруулагдаа. Августын 31 болотор һурагшадай олоороо сугларха кружогууд болон секцинүүдэй ажалда, мүн баһа хүн зоной ниигэмэй үйлшэлгын түбүүдтэ сүлөө сагай хэмжээ ябуулагнуудые үнгэргэлгэдэ хориг табигдаа. Гэхэтэй хамта, “Ажалладаг Буряад орон” интернет-порталда бүридхэлдэ абтаһанай удаа үбшэнэй арюун сэбэрэй журам хатуу сахиһан ушарта нэгэ хэшээлдэ 3-һаа дээшэ бэшэ һурагшадай бүридэлэй тоогоор хэшээл үнгэргэхэ нүхэсэлдэ нэмэлтэ болбосоролой хүтэлбэреэр болбосоролой эмхинүүдэй ажалда зүбшөөрэл үгтөө.  

Уласай Олон үүргэтэ түб ажалай штатна гуримда ороо. Тэрэ түрүүн уридшалһан бэшэлгээр ажаллажа байгаа. Гүрэнэй үйлшэлгэдэ хүртэхын хойноһоо эрхэтэдтэ сахим аргаар хандахыень дурадхагдана. Хэрбээ сахим аргаар үйлшэлгэ абалга абахаар бэшэ байгаа һаань, үбшэнэй арюун сэбэрэй гурим болон 1,5 метр ниигэмэй зай сахилгатайгаар МФЦ ошолго зүбшөөрэгдэнэ. Гүйсэдхэхэ засагай бүхы зургаанууд, тэрэ тоодо Минсоцзащита, ЗАГС, Уласай хүн зониие ажалаар хангаха агентство ба тэдэнэй мэдэлэй эмхи зургаанууд, Минкультурын эмхи зургаануудһаа бэшэндэ, мүн лэ үйлшэлгэ үзүүлхэ ажалай штатна гуримда хүдэлжэ эхилээ. ЗАГС-да гэрлэлгэ бүридхэлдэ абалга дүрбэн хүнһөө дээшэ бэшэ уряалтай хүнэй тоогоор хэгдэнэ.   

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ