Засаг түрэ 27 jul 2020 423

​“Красиво ДВ” нааданай нэгэдэхи шатын дүрэтэр долоон хоног үлөө

© фото: egov-buryatia.ru

“Красиво ДВ” гэһэн нааданда видео-ажалнуудай түлөө арадай һанал үгэлгын шата эсэстээ хүрэжэ байна. Тvoidv.ru гэһэн сайтада ороһон хүн болгон тэрэнэй дура татаһан нэгэ гү, али хэдэн ролигуудай түлөө өөрын һанал үгэхэ, Алас Дурнын үзэсхэлэниие болон гайхамшагые олон хүнэй харахын тула ниитын сахим сүлжээндэ бүтээлнүүдые тараалсаха аргатай.

Буряад Уласһаа 68 хабаадагшад ажалаа мэдүүлээ: 17 - «Характер. ДВ», 25 – «Природа. ДВ», 14 – «Звуки. ДВ», 4 – «Сила. ДВ» и 8 – «Уникально. ДВ» номинацинуудта. Тэдэнэй дунда Байгал, Ивалгын дасан, Ехэ Хунали, Баргажан гол болон олон олон ролигууд байна.

Һанал үгэлгэ июлиин 31-эй Буряад Уласай 00:00 сагта дүүрэхэ – Алас Дурнын эгээл баруун нютаг можодо (москвагай сагаар 19:00). Мүнөө дээрээ бүхы нютаг можонуудһаа бүтээлнүүдэй түлөө 210 мянган гаран һаналнууд бүридхэлдэ абтаад байна.

 Нютаг можын һанал үгэлгын дүүрэтэр энэ эдэбхи байха бэзэ гэжэ найданабди. Олон нютаг можонуудаар номинацинуудаар һанал үгэлгын лидернүүд тодорхойлогдожо эхилээ, тэмсэл одоохондоо тэгшэ байна. Зүгөөр дүнгүүдые гаргахань эртэ байна, урдамнай һанал үгэлгын арбан үдэр байна. Би өөрөө үдэр бүри нютаг можо бүхэндэ ба номинаци бүхэндэ һаналаа үгэжэ байнаб – тэрэ нааданай дүримдэ иимэ эрхэ хараалагдана. Минии дурлаһан ажалнуудшье бии, тэдэнэй түлөө би һанаата болоноб. Зүгөөр, эндэ минии һанал сайтын нүгөө орогшо бүхэнэй һаналтай тон адли, тиимэһээ һанал үгэлгын дүн бүхы арадай һанал үгэлгөөр шиидхэгдэхэ болоно", - гэжэ “Красиво ДВ” нааданай захирал Алексей Коропский хэлээ.

Арадай һанал үгэлгэ – энэ болбол https://tvoidv.ru/krasivo/  сайтда июлиин 13-һаа 31 болотор үнгэргэгдэжэ байһан урилдаанай ажалнуудые шэлэхэ түрүүшын, нютаг можын шата гэжэ һануулая. Алас Дурнын11 нютаг можонуудай али нэгэндэ тус нютаг можонуудта буулгагдаһан ажалнуудай түлөө табан номинацинуудаар үзэгшэд һаналаа үгэнэ.

Тиигээд августын 1-һээ 15 болотор шүүгшэд шорт-хуудаһанда ороһон шэлэдэг ролигуудые, мүн баһа Тусхай шан тодорхойлхо, тэрэниие финалда ороһон 55 ямаршье роллиг абаха аргатай. Үзэгшэд шорт-хуудаһанһаа сайт дээрэ һаналаа үгэлгөөр нааданай Гран-при тодорхойлхо.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: egov-buryatia.ru