Засаг түрэ 27 jul 2020 385

Стивен Сигал Байгал руу омолиин жараахай табяа

  Голливудай зүжэгшэн Стивен Сигал Байгал шадар аймагай Гремячинск һуурин хүрэхэ үедөө байгалай омолиин жараахайнуудые  уһаруу табилгада хабаадалсаа.

Омолиин жараахайнуудые табилга болбол «Главрыбвод» байгалай филиалай нуурай амита байгаали һэргээхэ зорилгоор бэелүүлэгдэнэ.

 Мүнөөдэрэй хэмжээ ябуулга манда ехэ удха шанартай. Бидэ томохон болоһон омоли загаһанай жараахай табинабди. Энэ туршалта болоно. Нёдондо жэл зорюута омоли үлөөгөө һэмди, заводой эрхэ нүхэсэлдэ хэр томо болотороо ургахахаб гэжэ хараха һанаан байгаа. Байгаалиин оршондо омули хэр зэргэ дадаха хаб гэжэ хараха баһал зорилго байгаа юм. Иимэ туршалга мүнөөдэр дүүргэбэбди. Иимэ зонуудтай хамта энэ ажалаа хэжэ байхада ехэ һайхан байна. Энэ омоли байгалай гүнзэгы оёорой түрэлэй юм, эдэ багахан Кика гол шэнги горхонуудта байдаг. Урид һайн сагуудта Кика руу омоли ородог байгаа, харин мүнөө бидэ харахабди", - гэжэ «Главрыбвод» байгалай филиалай дарга Леонид Михайлик хэлээ.

«Главрыбводой» хэлэһэнэй ёһоор, Сэлэнгээр загаһанай түриһэ хаяһанай ашаар энэ жэл 1,2 млрд түриһэн доошоо бугаа – энэ болбол табан жэл соо эгээл ехэ хэмжээн болоно.

Стивен Сигал зүжэгшэн Буряад Уласта ерэһэн байна. Мэдээжэ айлшан Россиин буддын шажанай заншалта Сангхын түб – Ивалгын дасан хүрэжэ, уласай тамиршадтай тэрэ танилсаа, мүн баһа Асагат һууринда “Талын нүүдэлшэн”  гэһэн аяншалгын согсолборидо ошоо һэн гэжэ һануулая.

 

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: egov-buryatia.ru