Засаг түрэ 28 jul 2020 398

​Буряад Уласта үбһэ тэжээл бэлдэлгэ түлэг дундаа

© фото: egov-buryatia.ru

Хүдөө ажахын сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Булат Цыренжаповай үгөөр, малай тэжээлэй бэлдэлгын ажалнууд байһан гуримаар үнгэрнэ. Үбһэ бэлдэлгэ бүхы аймагуудта горитойгоор ябуулагдана. Хамтадаа 26758 гектар газарта үбһэн сабшагдажа, 34326 тонно үбһэн абтаад байна. Энэнь  түсэбэй 5,3% болоно. 1040 тонно дарамал ногоо Кабанскын аймагта бэлдээ.

Уласай хүдөө ажахын яаманай гол асуудалнуудай нэгэниинь тэжээлэй бэлдэлгын ажал түргэдхэлгэ болоно, гэжэ Булат Цыренжапов хэлэнэ. Юундэб гэхэдэ, тэжээл бэлдэлгэ эгээл зохид уларилай тогтоод байха үедэ дүүргэхэдэ ногоон шэмэтэй, амтатай байна.
Хүдөө ажахын яаман малай тэжээл бэлдэдэг хүдөө ажахын үйлэдбэринүүдтэ гүрэнэй туһаламжа үгэһэн зандаа.

Фото: egov-buryatia.ru