Засаг түрэ 29 jul 2020 483

Һэргэг байгыт!

Байгша һарын 27-до Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Игорь Зураев түрүүтэй суглаан зарлагдаба. Тэндэ шэнэ түрэлэй ханяада һүжэрхыень яагаад болюулха тухай хэлсэбэд.

 Хамшагай тарахагүйн түлөө һэргылэмжын ажалаа шангадхаха хэрэгтэй. Эдеэ хоол наймаалдаг дэлгүүрнүүдтэ хүн зон олоор суглархадаа, ама, хамараа бүглэхэеэ шамданагүй. Коронавирус халдаһан зоной 95 хубинь эгээл иимэ газараар ябаһанһаа боложо, үбшэлһэн байна гээд элирнэ.

Роспотреб-хиналтын Буряадтахи хэлтэсэй мэргэжэлтэд 103 эдеэ хоолой газарнуудые шалгаһан байна. Тэдэ шалгагдаһан эмхинүүдэй хоёр тээ 60 хүнһөө дээшэ зоной хабаадалгатайгаар түрэ найр зарлаһан байгаа гэжэ эли болоо. Коронавирус халдаһан Северобайкальск хотын хоёр ажаһуугша тус найрта хабаадалсаһан байна. Уридшалһан мэдээгээр, тэндэ 20 гаран зон халдабарита үбшэнтэнөөр харилсаһан гээд элирүүлэгдээ.

 Роспотреб-хиналтын эрилтэнүүдые эбдэһэн 2 олзын хэрэг эрхилэгшэд захиргаанай хэһээлтэдэ орохо юм. Хүн зоной эдеэлдэг аяар 53 эмхинүүдэй ажалые саг зуура тогтоохо гэһэн мэдүүлгэнүүд сүүдтэ эльгээгдээ. Олон зоной хабаадалгатай газарнуудта заабол ама, хамараа бүглөөд ябаха хэрэгтэй", - гээд Буряад Уластахи ахамад санитарна эмшэн Сергей Ханхареев хэлэнэ.

Улаан-Үдэдэ һүүлэй хоёр долоон хоногой туршада ханяаданда хүртэһэн зоной тоо олон болоо гээд тэмдэглэгдэнэ. Хангамжын һалбарида ажалладаг зоной дунда 33 хүн үбдэжэ, карантинда хаагдаһан байна.

Худалдаа наймаанай мантан томо түбүүдэй хүтэлбэрилэгшэд үбшэнэй һүжэрхэгүйн тулада бүхы хэмжээ ябуулгануудые үнгэргөөбди гээд мэдүүлээ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: cosmo.ru