Засаг түрэ 29 jul 2020 511

​Һунгалтын болзор һунаагдаба

 Ородой түбэй һунгалгын  комиссиин түрүүлэгшэ Эмма Памфиловагай тэмдэглэһээр, иимэ хубилалтада олон юумэн нүлөөлөө.

 Үндэһэн хуулида заһалтануудые оруулхын түлөө дуугаа үгэлгэ аяар зургаан үдэрэй туршада эдэбхитэйгээр үнгэргэгдөө гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. Тэрээн дээрэ үндэһэлэн, һунгалта гурбан үдэрэй туршада эмхидхэхэ тухай шиидхэбэри абаабди. Дуугаа үгэлгын талаар бусад һайн жэшээнүүдые удаань нэбтэрүүлхэеэ оролдохобди", - гэжэ Эмма Памфилова нэмэбэ.

Ерэхэ намар бүхэроссиин һунгалтын нэгэдэмэл үдэр сентябриин 13-да гэжэ тогтоогдонхой. Тиигэжэ гурбан үдэрэй һунгалта 41 можо хизаарнуудта болохоор түсэблэгдөө. Теэд Буряад Улас тэрэ тоодо оролсоо гү, али үгы гэжэ үшөө мэдэгдэнэгүй.

Буряадаймнай 12 аймагуудта һунгалта сентябриин 13-да хараалагдана. Хойто-Байгалай болон Муяын аймагуудта оршодог 32-дохи һунгалтын газарта Арадай Хуралай һунгамалай нэрэ элирүүлэгдэхэ. Эндэхи һунгамал Евгения Лудупова Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын сайдай тушаалда томилогдоо бэлэй. Тиимэһээ шэнээр һунгалта эмхидхэхэ хэрэг гараа. Һүүлэй байдалаар һунгамал болохо хүсэлтэй табан хүн саарһа дансаяа тушаагаад байнхай.

Зэдэ, Захаамин, Хурамхаан, Тарбагатай болон Байгал шадарай аймагуудай һунгамалнуудай зүблэлдэ нэмэлтэ һунгалта эмхидхэгдэхэ.

«Халуун намар» Загарай аймагта хүлеэгдэнэ. Онохой, Загарай һууринуудта сомоной һунгамалнууд бүридхэгдэхэ. Һонирхолтойнь гэхэдэ, Онохой һууринай һунгалтын нэгэ газарта аяар табан эхэнэр мэдүүлгэ оруулаад байна гэжэ хэлэлтэй. Тиихэдэ үнөөхил Онохой, Ключевское болон Бэрээнэй Адагай сомонуудта шэнэ дарганар томилогдохо.

Хурамхаанай Уланхаан, Хяагтын-Адаг, Мухар-Шэбэрэй Бар һууринуудай ажаһуугшад сомоной дарганарые һунгаха юм.

Закаменск хотодо, Шэнэ Уоян тосхондо, Выдрино һууринуудта шэнэ һунгамалнуудай нэрэнүүд мэдэгдэхэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ