Засаг түрэ 29 jul 2020 625

 Хуулинуудта – хубилалтанууд  

Гүрэн доторнай һара бүри шэнэ хуулинууд хүсэндөө ородог заншалтай. Энэшье удаа манай ажабайдалда хубилалтанууд болохонь. Энээн тухай Гүрэнэй Дүүмэ мэдүүлнэ.

Нэн түрүүн «Алас Дурнын гектар» гэһэн гүрэнэй түсэлдэ нэмэлтэ оруулагдахань. Эхиндээ энэ газарта гансал Буряадай ажаһуугшад хүртэхэ аргатай байгаа гээд һануулая. Харин августын 1-һээ иимэ эрхэдэ бүхы Ород гүрэнэй эрхэтэд хүртэхэ аргатай болохонь.

Августын 1-дэ зарим налог татабариин деклараци тушаалга түгэсэхэнь. Олзо оршо, гаргаша, эд зөөри тухай мэдээнүүдые һунгамалнууд, ноёд һайд заал һаа олоной анхаралда харуулха ёһотой. Мүнөө жэлдэ деклараци тушаалгын болзор коронавирус үбшэнһөө боложо хойшолуулагдаа һэн гээд һануулая.

Наһанай амаралтада гарабашье, хүдэлдэг хүн зоной пенси августын 1-һээ нэмэгдэхэнь.

Электрон аргаар мүнгэ оруулгада тусхай хубилалта хэгдээ. Юуб гэхэдэ, ямаршье ажаһуугшадта гү, али эмхи зургаанда мүнгэ дамжуулһан хүнэй нэрэ эли байха ёһотой. Нэрэ олгуулгын хэмжээ гаталаагүй һаа, мүнгэн хүрэжэ ошохогүй. Хуули бусаар мүнгэ хэрэглэлгые усадхаха талаар иимэ ажал ябуулагдажа эхилээ гээшэ.

Августын 5-һаа хари гүрэнэй оюутад зүбшөөлгүйгөөр ямаршье ажал хэхэ аргатай. Ушарынь гэхэдэ, һуралсалайнгаа гуламтын зүбшөөлгүйгөөр хари гүрэнэй оюутад һая болотор Ород гүрэндэ хүдэлхэ эрхэгүй байгаа бшуу. Энээнһээ боложо, хари гүрэнһөө залуушуул Ород гүрэндэ һурахаяа ерэнэгүй гэжэ хэлэлтэй.

Сагһаа урид ажалһаа сүлөөлэгдэһэн хүн зоной эрхэнүүдые хамгаалгын талаар хубилалтанууд августын 13- һаа хүсэндөө орохонь. Үгы болгогдоһон үйлэдбэринүүдэй мэргэжэлтэд хоёр һарын салин абаад ошохо эрхэтэй болохонь.

ОСАГО-гой талаар страхованида хубилалта оруулагдаба. Нэгэшье журам эбдээгүй аалин жолоошодто страховой ушар тохёолдобол, 10 процентээр түлэлгэнь бага болгогдохо. Мүн оло дахин харгы дээрэ журам эбдэһэн жолоошодто ОСАГО-гой түлөө түлэлгэ 10 процентээр ехэ байха гээд хэлэгдэнэ. Иимэ хубилалта августын 28-һаа хүсэндөө орохо юм.

Автор: Бадма ЯКШЕЕВ

Фото: Екатеринбург.рф