Засаг түрэ 31 jul 2020 423

Улаан-Үдэ хотын түмэр замай вокзалай байшан

Мүнөөдэр, июлиин 31-ндэ Улаан-Үдэ хотын түмэр замай вокзалай байшанай нээлгын ёһолол болоо.

Энэ ёһололдо Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов, Зүүн Сибириин түмэр замай дарга Василий Фролов, Улаан-Үдэ хотын мэр Игорь Шутенков гэгшэд хабаадаа.

Энэ вокзал Буряадай ниислэл хотын үүдэн болоно. Манай Буряад орондо поездоор ерэһэн айлшад нэн түрүүн эндэ буужа, ямар байһыень адаглана. Ямаршье зоной зохидшоомоор түмэр замай байшан, зохид буудалтай газарнууд, бэеынгээ тамирай хаһаар тулюуршаг зондо таарамжатай хэрэгсэлнүүд хэгдэнхэй.  Ехэ хэрэгтэй, шэнэ эрилтэнүүдтэ таарама вокзал олондо зохид" , - гээд Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Улаан-Үдэ хотын мэр Игорь Шутенков амаршалгын үгэ хэлэхэдээ, энэ заһабарилгын, һэльбэн шэнэлэлгын ажал ябуулһан мэргэжэлтэдтэ баярые хүргөө. Айлшадые угтажа, түрэлнүүдээ холын аянда үдэшэжэ байһан хүнүүдтэ ехэ зохид байдал түхеэрэгдөө гэжэ онсолоо.

Энэ ехэ ажалда хамта дээрээ 900 миллион түхэриг гаргашалагдаа. Хоёр жэлэй туршада ажал ябуулагдажа, вокзал нэгэшье үдэр ажалаа зогсоонгүй хүдэлөө. Зүүн Сибириин шэглэлээр Улаан-Үдэ хотын түмэр замай вокзал эгээл түрүүн шэнэ оньһон түхеэрэлгэнүүдээр хангагдаба.  Эрэмдэг бэетэй зондо таарамжатайгаар олон хэрэгсэлнүүд табигдаа. Гадна иимэ зониие адаглан хаража байха видео арга нэбтэрүүлэгдээ.  Хүл муутай зон лифтын аргаар дээшэ доошоо гараха бууха аргатай, нюдэнэй хараа муутай зон хургаараа тусхай самбарнууд дээрээ һиилэгдэһэн мэдээсэл дараад, уншаха аргатай.

Нэгэдэхи дабхарта билет худалдалгын кассанууд, зоной амарха газар, мэдээсэлэй таһаг болон харалга-хиналтын пост байха. Эмнэлгын газар, ашаа бараагаа хадагалха таһаг ами аминдаа бэлдэгдээ.

Хоёрдохи дабхарта поезд хүлеэжэ байһан зоной сүлөө сагаа зохидоор үнгэргэхэ таһаг, хүүгэдэй наадаха байра, агаарай онгосодо билет абалгын кассанууд хэгдээ. Гадна амаралгын 32 койко-һууринуудтай таһаг, ном уншалгын түб түбхинүүлэгдээ.

Улаан-Үдэ хотын вокзалай онсо шанарые Россин габьяата уран зурааша, Буряад Уласай арадай уран зурааша Юрий Мандаганов шулуугаар хүбөөлжэ, бүтээлгэ бүридүүлбэ. Буряад ороной түүхэ, үльгэр домогуудай хэһэгүүд,  Байгал далайн баялигууд тодоор энэ бүтээлнүүд соо харуулагданхай. Панно бүхэниинь 350 килограмм шэгнүүртэй, Буряадай олон нютагуудһаа, хүршэ можонуудһаа шулуунуудые асаржа бүтээгдэһэн гээд хэлэе.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru