Засаг түрэ 3 aug 2020 469

Ажаһуугшад Буряад Уласта Алас Дурнын гектарта хүртэхэ болоо

2020 оной августын 1-һээ Россин бүхы ажаһуугшадта болон эхэ ороноо һайн дураараа зөөжэ ерэлгын программада оролсогшод “Алас Дурнын гектар” программын хүреэндэ Буряад Уласта 1 гектар хэмжээнэй газар түлбэригүй абаха эрхэтэй болоо.

2019 оной августын 1-һээ уласта программын эхилһэнэй хойшо, Алас Дурнын гектар үгэхэ тухай эрхэтэдһээ 4642 мэдүүлгэ ороһон байна. Түлбэригүй ашаглаха тухай 1472 хэлсээн баталагдаа.

2020 оной февралиин 1-һээ “Алас Дурнын гектар” программын хүреэндэ Алас Дурнын холбооной тойрогой бусад нютаг можонуудай ажаһуугшадай газар шэлэжэ абаха бололсоотой болоо һэн. Тэдэнэй 50-ниинь Буряад Уласта Алас Дурнын гектар абаха гэжэ шиидээ. 12 хүнтэйнь түлбэригүй ашаглаха хэлсээн баталагдаа. Тэдэнэй тоодо Саха (Яхад) Уласай нэгэ хүн ба Үбэр Байгалай 11 ажаһуугшад болоно.

 Һүүлэй хоёр һара соо гектар абаха ёһын талаар Ород гүрэнэй баруун талын ажаһуугшадһаа хонхонууд орожо эхилээ, - гэжэ Буряад Уласай зөөриин болон газарай харилсаанай сайдай нэгэдэхи орлогшо Марина Коротич хэлэнэ, - Юрэнхы дээрээ тус программын бэелүүлэлтын удха шанар ехэ үндэр байна. Мүнөөдэр болохоор ашаглагдаагүй газарнуудай эрьесэдэ һайн таланууды бидэ адаглажа байнабди".  

Буряад Уласай газар дэбисхэртэ “Алас Дурнын гектар” программын хүреэндэ газар абахадаа, барилгада (43%), хүдөө ажахын түсэлдэ (15%), саад ургуулхада (12%) хэрэглэнэ. Аяншалгын (21%) болон олзын хэрэг эрхилэлгын түсэлнүүдтэ (9%) һонирхол түрүүлгын харуулалта үндэр байна гэжэ харуулна.

Эгээл ехээр эрилтэтэй газарай участогууд Улаан-Үдэ тойроод, мүн баһа Кабанскын, Ивалга, Сэлэнгэ, Байгал шадар болон Тарбагатай аймагуудта байна. Эрхэтэдэй ехэ һонирхолые Хяагтын газарнууд баһал татана.
Тус программа бэелүүлгэдэ хабаадуулагдаагүй уласай нэгэл аймаг  бии, тэрэ Түнхэн. Юундэб гэхэдэ, аймагай бүхы газар дэбисхэр “Түнхэнэй” гэһэн дархан сааза газарай хилэдэ ороно бшуу. Тиихэдэ Байгалай байгаалиин газар дэбисхэрэй экологиин түб бүһэлүүр, хамгаалагдаһан ой, онсо харууһатай байгаалиин газар дэбисхэрнүүд, Северобайкальск болон Улаан-Үдэ хотонууд, Буряад Уласай ниислэлэй буфер бүһэлүүр, нангин шүтөөнэй газарнууд, эдэй засагай аятай зохид бүһэлүүрнүүд ба эмнэлгэ-элүүржүүлгын газарнууд алас дурнын гектар абахын тула хаалтатай юм.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: egov-buryatia.ru