Засаг түрэ 3 aug 2020 485

Тоололгын үедэ ажаһуугшад хэлэ мэдэхэ, хэрэглэдэг тухайгаа хэлэхэ

2021 оной апрель соо  үнгэрхэ Бүхэроссиин тоололгын үедэ Ородой Холбоото Уласай эрхэтэд 23 хуби хүнэй асуудалнуудта харюу үгэхэ.

Наһан, иргэншэлэл, түрэһэн газар, үндэһэ яһанай хамаарал, болбосорол, гэрлэһэн тухай байдал, хүүгэдэй тоо, мүнгэ олохо арга, ажалаар хангалга болон бусад тухай хөөрэжэ үгэхэ хэрэгтэй. Мүн баһа гэр байрын эрхэ нүхэсэл тухай мэдээ суглуулхын тула 10 асуудалнуудта: гэр байрын түхэл, гэрэй хэзээ баригдаһан саг, гэрэй хана бодхооһон  материал, юрэнхы талмай, мүн баһа гэр байрын болбосон түхэл тухай харюусаха хэрэгтэй.

Орос Уласай газар дэбисхэртэ саг зуура байһан гадаадын хүнүүд 7 асуудалда харюусаха, хүйһэ, наһа, ходо байдаг гүрэнөө, Орос Улас ерэһэн зорилго, Орос Уласай газар дэбисхэртэ хэр удаан байһанаа, түрэһэн гүрэнөө, мүн баһа ямар иргэншэлэлтэй байһанаа хэлэхэ юм.

2020 оной хүн аманай тоололгын программада зарим асуудал табилгануудта хубилалтанууд оруулагдаһан байгаа. Шэнэлэлтын нэгэниинь болбол хүн зонһоо ород хэлэ болон ондоо хэлэнүүдые мэдэхэһээ гадна үдэр бүриин ажабайдалда хэр зэргэ тэрэ хэлээ хэрэглэнэбта гэһэн асуудалаар һонирхохо. Энэ мэдээнүүд болбосоролой программануудай ашаг ба үндэһэн һургуулинуудай эрилтын зэргэ сэгнэхэдэ туһа болохо.

Болбосоролой хэмжээн тухай асуудалда харюугай вариантнууд заһагдаа. Тэрээнһээ гадуур нэмэлтэ болбосоролой программаар һургалта, тэрэ тоодо шэнэ мэргэжэл ололго тухай хөөрэхэ боломжо нээгдээ. Энэнь ажалай нөөсын шанар зүб сэгнэхэ ба гүрэн соогоо юрэнхы ба мэргэжэлэй болбосоролой байгуулга хүгжөөхын тула гүрэнэй программануудые бүрилдүүлхэдэ туһа болохо.

Бүхэроссиин хүн зониие тоололгодо хэдэн аргаар оролсожо болохо гэжэ һануулая. Тоололгын анкетые “Госуслуги” гэһэн порталда орожо, өөрөө бүглэхэдэ, тоололгын стационарна участогуудта, “Мои документы” гүрэнэй ба муниципальна үйлшэлгэ үзүүлхэ олон үүргэтэ түбүүдэй байра соо эмхидхэгдэһэн газарнуудта гү, али тоологшын ерэтэр хүлеэхэ ба тэрэнэй асуудалнуудта өөрын гэртэ байгаад харюусахада болохо юм.
Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: egov-buryatia.ru