Засаг түрэ 5 aug 2020 443

Мүнгэнэй тэдхэмжэ Орос Уласһаа үгтэбэ

Орос Уласай Мүнгэн һангай яаман байгша оной июлиин 31-дэ хэдэн можонуудта мүнгэн туһаламжа эльгээбэ.

Россин Правительствын тогтоолоор, 69 регионуудта хамта дээрээ 100 миллиард түхэриг мүнгэн коронавирус үбшэнэй һүжэрһэн ушарһаа олзо оршогүй үлэһэн, бага олзотой болоһон зондо, эмхинүүдтэ хэдхэмжэ үзүүлхэ хэрэгтэ дамжуулагдаха.

Налогой болон налогой бэшэ татабаринууд июлиин нэгэнэй байдалаар нилээд доошоо болоһон байна. 2019 онойхитой зэргэсүүлхэдэ аяар 100 миллиард түхэригөөр гүрэнэй жасада  оруулагдадаг мүнгэн хороод байна. Тиимэһээ Россин регионуудта туһаламда үзүүлхэ шиидхэбэри абтаһан байна.

Буряад Уласта хамтадаа 1 миллиард 288 миллион түхэриг шэглүүлэгдэхэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru