Засаг түрэ 6 aug 2020 369

​Буряадта шухаг хүүргэ баригдана

© фото: Бэшүүр аймагай зар мэдээсэлэй албан

       Буряадай Бэшүүр аймагта Дабатуй мүрэн дээгүүр хүүргын барилга үргэлжэлнэ. Тэрэнэй ажал ябуулга аймагай засаг дарга шалгаа һэн. Барилгын талаар харюусалгата Пётр Новиковтай уулзажа, суглаа үнгэргөө.  Хүүргын барилгада 47,6 миллион түхэриг гаргагдаха. Хэлсээнэй бэшэгээр барилгын ажалнууд октябриин 30 болотор үргэлжэлхэ түсэбтэй, гээд дуулгая.

Фото: Бэшүүр аймагай зар мэдээсэлэй албан