Засаг түрэ 10 aug 2020 433

Буряад Улас тухай аяншалагшад һанамжаа хэлэнэ

Дотоодын аяншалга хүгжөөхын тула чартерна программа Буряад Уласта бэелүүлэгдэһээр байна. Тиимэ чартераар ябаһан аяншалагшад Буряад Улас тухай өөрын сэдьхэлдэ хадуугдаһан һанамжануудаа сэтгүүлшэдтэ хөөрэжэ үгэбэ.

Тэрэ тоодо, Москваһаа аяншалжа ерэһэн үбгэн һамган хоёр Татьяна ба Александр Татьянич гэгшэд TUI Росси гэһэн федеральна туроператорай аяншалагшадта дурадхажа байһан уласай турнуудай хямда ба элдэб олон һонирхолтой программануудые дурадхажа байһан тухай хэлэнэ.

- Хилын хаалтатай эрхэ нүхэсэлдэ хаана ошохо гээшэб гэжэ байтараа интернедһээ Буряад Уласта чартерна рейснүүд нээгдээ гэжэ дуулаабди. Удаан бодожо байнгүй тур худалдажа абаабди, юундэб гэхэдэ, Буряад орон руу үнинэй ерэхэ һанаатай ба манай һанаанда байһан Байгал нуур үзэхэ дуратай байгаабди. Манай гүрэндэ дотоодо аяншалгада анхарал хандуулагдаһанай удаа ехэ үнэтэй бэшэ сэнгээр удха түгэлдэр программанууд гаража эхилхэдэ, бидэнэй хүсэл бэелүүлэгдээ. Бидэнэй һанаан дүүрэн байна гэжэ хэлэхэнь, юушье хэлээгүйдэл адли. Аяншалгын программа үнэхөөр баян ба удха түгэлдэр байна. Улаан-Үдэ руу чартерна рейсүүдэй нээгдэһэндэ бидэ ехэ баяртай байнабди. Халтад гээ һаа, бидэ дахин эрьежэ ерэхэ хабди, үшөө өөһэдын түрэлхидтэ ба танил талануудта Буряад орон ерэхые охор мэдээгээр дурадхахабди, - гэжэ Александр Татьянич хэлэнэ.

Ставрополиин хизаарай Пятигорск хотоһоо аяншалагша Ангелина Закарян Буряад Улас руу чартерна программа ходо бэелүүлэгдэжэ байхынь хүсөө.

- Аяншалагша манай бүлэг соо хоёр һанаа бодолтой хүнүүд ябана: нэгэниинь Буряад Уласай соёлоор ба Байгалаар һонирхоһон хүнүүд, нүгөөдэ бүлэг зониинь агентын дурадхалаар энэ турпакет шэлэн абажа, мүнөө дахин иишэ бусажа ерэхэ зонууд болоно. Би болбол хоёрдохи бүлэгэй хүнүүдэй тоодо ороно хаб, үшөө дахин иишээ ерэхэ һанаатай болоод байнаб, юундэб гэхэдэ, Байгалай үзэсхэлэн байгаали үзэхэдэмни 8 үдэр хүрөөгүй бшуу. Буряад орондо хүрэжэ ошохоор үшөө һайхан, һонирхолтой газарнууд байхал байха гэжэ һананаб, - гэжэ  Ангелина Закарян хэлэнэ.

Буряад Уласай аяншалгын сайд Мария Бадмацыреновагай хэлэһэнэй ёһоор, Аяншалгын талаар федеральна агентствотай, Буряад Уласай Засагай газартай ба «TUI Росси» туроператорай хамта ажаллаһанай ашаар чартерна рейснүүд бии болоо, нүгөө жэл баһа иимэ рейснүүдые табиха һанаан мүнөө хэлсэгдэжэ байна.

- «TUI Росси» туроператортай рейснүүдые нээхэ боломжо хэдэн жэлэй туршада хэлсэгдэһэн байгаа. Энэ программын аша туһаар, энэнь сентябриин 20 болотор 1700 Россин аяншалгашад манай уласта хүрэжэ ерэхэ юм. Бүхы дээрээ 11 рейс зохёон байгуулагдаха. 2021 ондо энэ программа дахин табиха тухай хэлсээд байнабди, тиигэжэ «TUI Росси»-тай хамта үбэлэй Байгалаар февраль-март соо программа бэлдэгдэжэ байна, - гэжэ сайд тодорхойлоо.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: egov-buryatia.ru