Засаг түрэ 10 aug 2020 401

Хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ

Орос Уласай хүдөө ажахын яаман 2021 ондо Росси дотор бэелүүлэгдэхэ «Комплексное развитие сельских территорий» гэһэн гүрэнэй түсэлэй хэмжээнүүдэй түсэбүүдые  шэлэн абаба.

Энэ түсэлэй «Современный облик сельских территорий» гэһэн программын ашаар Бэшүүрэй, Захааминай, Кабанскын аймагуудта барилгын талаар ажал ябуулагдаха болон хэрэгтэй эмнэлгын комплекс абтаха.

Буряад Уласһаа шэлэн абалгын шатада 5 мэдүүлгэ Бэшүүрэй, Захааминай, Кабанскын, Хориин аймагуудһаа болон Северобайкальск хотоһоо үгтэжэ, гурбаниинь амжалта туйлаба.

Бэшүүрэй аймагта хүүгэдэй хүгжэмэй һургуулиин шэнэ байшан, Бэшүүр нютагта тамирай стадион ерэхэ жэлдэ баригдаха. Гадна Захааминай аймагай хүдөө нютагуудта болон холын газарнуудта үмсын ажахынуудые түхеэржэ, эбэртэ бодо малаа олоор баридаг малшадта  түргэн эмнэлгын хангалтануудые үзүүлжэ байхаар тусхай комплекс абтаха болоо. Үшөө Закаменск хотын хүгжэлтэдэ хэрэгтэй авто-унаа абтаха. Кабанскын аймагта һургуулинуудай болон номой сангуудай байшангуудые заһабарилха хэрэгтэ федеральна бюджедһөө мүнгэн үгтэхэ. Хамтадаа 410,5 млн. түхэриг 2021 ондо һомологдожо, эдэ түсэбүүд 2021-2022 онуудай туршада бэелүүлэгдэхэ.

Энэ жэлдэ Орос уласай түсэлэй ашаар Кабанскын, Түнхэнэй, Тарбагатайн аймагуудта ехэхэн ажал ябуулагдажа байна. Соёлой байшангууд шэнээр заһабарилагдана, шэнэ поликлиника бодхоогдоно. Эдэ ажал ябуулгада федеральна болон республикын бюджедһөө 500 мл. түхэриг гаргашалагдаа", - гээд Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru