Засаг түрэ 10 aug 2020 374

​Буряадай толгойлогшо Байгал хамгаалгын талаар Правительствын комиссиин бүридэлдэ

© фото: yandex.ru

Орос уласай юрэнхы сайд Михаил Мишустин Байгал далай хамгаалгын засаг түрын комиссиин бүридэл баталаа. Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов комиссиин гэшүүн болоо, гээд дуулганабди.

Захиралтаар, юрэнхы сайдай орлогшо Виктория Абрамченко комисси толгойлоо (энэ тушаал 2020 оной январь һараһаа эзэлнэ). Комиссиин түрүүлэгшын орлогшоор Байгаалиин нөөсын яаманай хүтэлбэрилэгшэ Дмитрий Кобылкин болон Росприрод - хиналтын толгойлогшо Светлана Родионова гэгшэд болоо. Үшөө тиихэдэ, комиссиин бүридэлдэ гүрэнэй уһанай нөөсын хүтэлбэрилэгшэ Дмитрий Кириллов, Эрхүү можын даргын уялгануудые дүүргэгшэ Игорь Кобзев болон Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов ороо юм.

Засаг түрын комиссиин зорилгонь хадаа, Байгал далай хамгаалгын асуудалнуудые шиидхэлгэ.

Фото: yandex.ru