Засаг түрэ 11 aug 2020 397

​Буряадай Хориин аймагай хуули сахигша томилогдобо

© фото: newbur.ru

Август һарын эхиндэ Россин гол ударидахы хуули сахигша Игорь Красновай захиралтаар Хориин аймагай хуули сахигшын тушаалда Николай Бельков томилогдоо, гээд Буряад Уласай прокуратура дуулгана.
Николай Бельков хадаа, 2002 ондо Эрхүүгэй гүрэнэй дээдэ һургуули дүүргэһэн.
Эрхүү можын Усть-Үдын аймагай прокуратурада мүрдэгшөөр хуули сахилгын алба эхилээ һэн.
2003 оной июль һараһаа Буряад Уласай хуули сахихын зургаанда, Баргажан аймагта мүрдэгшөөр, гол ударидахы прокуратурын мүрдэгшөөр болон Хурамхаан аймагай прокуророй орлогшоор хүдэлөө.
2007 оной сентябрь һараһаа Түнхэнэй аймаг хоорондын мүрдэлгын таһагай хүтэлбэрилэгшөөр алба хээ һэн.
2009 оной август һараһаа уласай прокуратурын зургаанда.

Фото: newbur.ru