Засаг түрэ 14 aug 2020 531

​Буряад Уласта эхин ангинуудай һурагшадые түлбэригүй халуун хоолоор хангаха

© фото: egov-buryatia.ru

Ородой  Холбоото Уласай Засагай газар Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабаряар можо нютагуудта эхин ангинуудай һурагшадые түлбэригүй халуун хоолоор хангалгада федеральна һанһаа тэдхэмжэ үзүүлхэ.

Буряад Уласта 65,5 мянганһаа дээшэ үхибүүд һургуулинуудта түлбэригүй халуун хоолоор хангагдаха.

- Бүхы үхибүүдые эдеэлүүлхэбди.Тиихэдэ Буряад Уласай Арадай Хуралай июлиин сессидэ һургуулинуудай бэлэдхэлһээ дулдыдангүй эхин ангинуудай бүхы һурагшадые түлбэригүй халуун хоолоор хангаха тухай хуули абтаа. Бүхыдөө нэгэдэхиһээ дүрбэдэхи анги хүрэтэр 65,5 мянган үхибүүд һургуулида орохо. Зургаа мянган үхибүүд халуун хоолоор хангалга бэелүүлхээр бэлэн бэшэ һургуулинуудта һурана. 300-гаад һурагшадтай хорин һургуулида эдеэ хоол бариха газаргүй. Эдэ һургуулинуудта эдеэ хоол бэлдэхэ газар барилгада гаргашань ехэ, хүдэлмэрилэгшэдынь һурагшадһаа олон байха ха юм. Тиигээшье һаань, эдэ һургуулинуудай һурагшадые халуун хоолоор хангахабди, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов ГТРК «Бурятия» телесубагта интервью үгэһэн байна.

1-дэхиһээ 4-дэхи хүрэтэр ангинуудай һурагшадые халуун хоолоор хангалгада Буряад Уласта жэлэй дүүрэтэр 259 сая тэдхэмжэ һомологдохо. Эхин ангинуудай бүхы һурагшадые хабаадулхын тулай уласай һанда 48,5 сая түхэриг хараалагданхай.

 Халуун эдеэ хоол бариха газарнуудта санитарна-эпидемиологическа эрилтэнүүдые сахихаһаа гадуур, коронавирусна үбшэнэй һүжэрхэгүйн талаар һэргылэмжын ажал ябуулагдаха юм.

Источник: пресс-служба правительства РБ

Фото: egov-buryatia.ru