Засаг түрэ 19 aug 2020 386

​Буряад Уласай Толгойлогшо Михаил Мишустинай хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн суглаанда элидхэл хээ

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Байгша оной августын 18-да Благовещенск хотодо премьер-министр Михаил Мишустинай хүтэлбэри доро Алас Дурнын ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын талаар Засагай газарай комиссин суглаан эмхидхэгдээ.

- Эндэ эгээл шухала асуудалнуудаар хэлсээ: бюджедэй талаар, үбэлэй хаһада бэлэдхэл, тарифуудаай хоорондын илгаа. Буряад уласта хабаатай асуудалнууд гэхэдэ, даамба барилга, хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ ээлжээ усадхалга. Энэ талаар ехэ ажал хэгдээшье һаа, асуудал дүүрэн шиидхэгдээгүй. Тиихэдэ Алас Дурна тойрогой хүгжэлтын талаар: зайн галаар хангалга, үйлэдбэри хүгжөөлгэ – ниигэмэй, эдэй засагай һалбаринууд. Тиихэдэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ жэлэй хоёр дахин бэшэ, квартал бүхэндэ уулзаха шухала гэжэ тэмдэглээ. Бидэ шухала асуудалнуудаа дуулгажа, шиидхэхэ аргатай болонобди. Энээнһээ уламжалан, иимэ ажалай ашаар уласай хүгжэлтэ эршэдэхэ, - гэжэ суглаанай дүнгүүдые Алексей Цыденов согсолбо.

Буряад Уласай Толгойлогшо суглаанда Алас Дурнын тойрогто инвестиционно түсэлнүүдые дэмжэхэ арганууд  тухай элидхэжэ, мүнгэ хүрэнгэ оруулагшадта эрилтэнүүдыень бага, һонирхолтой болгохо тухай дурадхаа. Тиихэдэ Ородой Холбоото Уласай Зүүн зүг хүгжөөлгын яаманай хангалгын байгууламжада гаргашада налог татабари бага болгохо хуули тогтоолгын үүсхэл дэмжэхэ гэжэ дурадхаба.

Мүнгэ хүрэнгэ оруулалгын түсэлнүүдтэ хангалгын байгууламжын дэмжэлгын тусхай арга Алас Дурнада 2014 ондо байгуулагдаа. Энэ болзорто 14 түсэл дэмжэлгэдэ хүртөө. Буряад Уласта Озёрно уурхайда олзоборилхо талаар түсэлдэ хабаадаха түсэбтэй.

Тус хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын талаар сайд Александр Козлов, Ородой Холбоото Уласай мүнгэн һангай сайд Антон Силуанов, Ородой Холбоото Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй болон байгаали хамгаалгын сайд Дмитрий Кобылкин, ажалай болон ниигэмэй хамгаалгын сайд Антон Котяков, Ородой Холбоото Уласай элүүрые хамгаалгын сайд Михаил Мурашко, Ородой Холбоото Уласай эдэй засагай хүгжэлтын сайд Максим Решетников, Ородой Холбоото Уласай эрдэмэй болон дээдэ болбосоролой сайд Валерий Фальков, Амурска можын амбан захирагша Василий Орлов, Үбэр Байгалай хизаарай амбан захирагша Александр Осипов, Саха ( Яхад) Уласай Толгойлогшо Айсен Николаев, Приморско хизаарай амбан захирагша Олег Кожемяко, Хабаровска хизаарай амбан захирагшын уялга дүүргэгшэ Михаил Дегтярев, Сахалинай можын хүтэлбэрилэгшэ Валерий Лимаренко, Магаданай можын амбан захирагша Сергей Носов, Еврейн автономно тойрогой амбан захирагшын уялга дүүргэгшэ Ростислав Гольдштейн, Камчаткын хизаарай амбан захирагшын уялга саг зуура дүүргэгшэ Владимир Солодов болон бусад  хабаадаа.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан