Засаг түрэ 24 aug 2020 450

​Буряад Уласта түрүүшын хонхо жэнгиржэшьегүй болохо

© фото: egov-buryatia.ru

Буряадай хүтэлбэрилэгшэ Алексей Цыденов коронавирус үбшэнтэнэй хоёр дахин олон болоһон ушарһаа ажаһуугшадта хандаба. Августын 22-ой мэдээгээр, улас дотор 56 үбшэнтэн болон 22 хүн үбдэһэнэй хэбэршьегүй һаа, халданхай гэжэ элирүүлэгдээ. Августын 23-да үшөө 46 хүн элирүүлэгдээ.

- Халданхай хүнүүд ОРВИ-дэ нэрбэгдэһэн, ханяаһан хэбэршьегүй һаа, тэдэнэй үбшэн шэнжэлгэнүүдээр элирүүлэгдэнхэй. Эдэ хүнүүдһээ коронавирус халдаха арга тон бага. Тиигээшье һаа тэдэнэр гэрһээ гарангүй байжа, аргада ороно, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Буряадай Толгойлогшын хэлэһээр, коронавирусаар үбдэһэн хүнүүдэй тоо һуралсалай жэлэй эхилхэһээ урид олон болоо. «Һурагшад болон оюутад хуушан хэбээрээ һуралсалаа эхилхэ, хүүгэдэй сэсэрлигүүдые нээхэ гэһэн түсэбүүдтэй байгаабди. Энэ тоогой бага болоогүй һаа, сентябриин нэгэнэй һайндэр эмхидхэгдэхэгүйдөө болохо», - гэжэ тэрэ мэдүүлээ.

Алексей Цыденов санитарна эрилтэнүүдые дүүрэн сахиха шухала гэжэ тэмдэглэбэ. Олоной ябадаг газарнуудта, транспортдо аманай хаалтануудые заабол үмдэхэ, бэеэ наринаар абажа ябаха.

- Халуун хоол бэлдэдэг газарнуудай, худалдаа-наймаанай газарнуудай, олоной ябадаг транспортын эмхинүүдэй хүтэлбэрилэгшэдтэ ханданаб. Таанадта табиһан эрилтэнүүдые мэдэнэ ха юм та, тэдэнээ сахигты, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэһэн байна.

Харюусалгатай хандалгын ашаар короновирус үбшэнэй талаар байдал һайжарха гэжэ Буряайдай Толгойлогшо согсолбо. Дүримүүдые сахихагүй ушартай дайралдабал, ажаһуугшад  112 албанда дуулгаха аргатай.

 

Источник: Буряад Уласай Засагай газар

Фото: egov-buryatia.ru