Засаг түрэ 4 sep 2020 441

Буряад Уласай Толгойлогшо албанайнгаа хэрэгээр Хяагтын аймаг мүнѳѳдэр ошобо

Правительствын түлѳѳлэгшэд hая ажалаа эрхилжэ байhан фермернүүдтэй уулзаха, ТОС-дай ажабайдалтай танилсаха.

Гадна Yндэhэтэнэй түсэлнүүдэй, федеральна программануудай аймаг дотор бэелүүлэгдэжэ байhан ажал хэрэгтэй танилсаха зорилготой. Хяагтын Адаг нютагта 2019 ондо hэльбэн шэнэлэгдэhэн модельнэ шанартай номой сан, татар соёлой «Алмагачлар» түб хүрэжэ, хүдѳѳгэй аяншалга хүгжѳѳлгын талаар хэгдэжэ байhан ажал хараха.

Наушки тосхондо дунда hургуулиин байшан hэльбэн шэнэлэгдэжэ байhан ажалтай бодото дээрэнь танилсажа, Сэлэнгэ мүрэн дээгүүрхи хүргэ болон   даамба барилгые шалгаха. Кяхта хотын түбэй талмайн газар дахинаа hэргээгдэжэ, амаралгын газарнууд, бусадшье багахан түхеэрэлгэнүүдые барижа байhаниие сэгнэхэ. Тус аймагай эдэбхитэй зонтой, захиргаанай түлѳѳлэгшэдтэй шухала асуудалнуудаар хѳѳрэлдѳѳн болохо. Yшѳѳ тиихэдэ, Слобода тосхондо гүрэнэй хилын харуулшадай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаhан хүшѳѳ нээлгын ёhололдо Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадаха.

Источник: Буряад Уласай Засагай газар

Фото: egov-buryatia.ru