Засаг түрэ 7 sep 2020 420

Хониной мяха үйлэдбэрилгэ Буряад орондо дэмжэгдэнэ

Улас дотор мяха ехээр үйлэдбэрилхэ хаһа эхилбэ

Мүнөөдэрэй байдалаар Буряадай 19 аймагта эбэртэ бодо мал гаргаха 25 цех тоологдоно. Һүүлэй жэлнүүдтэ худалдаа-наймаанда табигдаха мяхан заал һаа иимэ цехтэ гаргагдаха эрилтэ табигдана.

Байгша ондо иимэ цехүүдтэ ажал эршэтэйгээр ябуулагдажа эхилээ гээд хүдөө ажахын яаманай мэргэжэлтэд мэдээсэнэ. Гэхэтэй хамта, хониной мяхан ехээр наймаанда табигдажа эхилээ. Уласай ажаһуугшадта хониной орёомог, хиимэ, һугабша, шудхагдаһан шуһан һайшаагдана. Гадна хониной мяха бүхэлёор шанахада, бууза хэхэдэ – ехэ амтатай байна.

 Хониной мяхан уласай худалдаа-наймаанай  түрүү дэлгүүрнүүдтэ хирэ-хирэ болоод лэ асарагдажа, наймаанда гарана.

Зэдын аймагай «Хамта», Бэшүүрэй «Мясоопторг», Хориин, Хурамхаанай, Сэлэнгын аймагуудта «Основа» бүлгэмүүд хониной мяха үйлэдбэрилжэ, Улаан-Үдэ хото асарна.

- Энэ жэлдэ хамта дээрээ 1,8 мянган тонно хониной мяхан буйлуулагдаха түсэбтэй. Энээнэй ашаар улас дотор хонидой тоо олошоржо, наймаанда ехээр гаргагдахань лабтай, - гээд Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахы хүгжөөлгын талаар орлогшо - хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд  Даба-Жалсан Чирипов тэмдэглэнэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru