Засаг түрэ 7 sep 2020 222

Буряад Уласай Толгойлогшо Хяагтын ТОСуудтай уулзаа

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Хяагта аймагаар ябажа, ТОСуудай эдэбхитэдээр уулзаа, үнгэрhэн мүрысөөндэ илагшадта шагналнуудые барюулаа

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Хяагта аймагаар ябажа, Калинишна тосхондо нютагай ТОСуудай хүсөөр баригдаhан hүмэ ороо, хүшөөгэй дэргэдэ нютагай зонтой уулзажа,  ТОСуудай эрхим эдэбхитэдтэ шагналнуудые барюулаа.

Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан, манай нютагай эдэбхитэд Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда баатарай үхэлөөр унаhан, амиды мэндэ нютагаа бусаhан сэрэгшэдтээ, ветерануудтаа зорюулан энэ хүшөө шэнэлэн бодхоогоо, - гээд «Субуктуйское» hууринай гулваа Евгений Цыдыпылов хөөрэнэ.

Уласай хүтэлбэрилэгшэ Усть-Кяхта, Наушки, Кяхта хотын ажаhуугшадаар уулзаа, олон асуудалнуудые шидхээ. Тиихэдэ Кяхта хотодо «Болбосон түхэлтэй хотын оршон» гэhэн федеральна түсэлөөр бэелүүлэгдэhэн «Набережная» газарай нээлгын баяр болоо. Эндэ Хяагтын аймагай эрхим ТОСуудта баярай бэшэгүүд барюулагдаа. Энэ жэл Хяагтын аймагай ТОСуудай эблэл Россиин Юрэнхылэгшын жасын грант шүүжэ, Кудара Сомон hууринда түсэлөө бэелүүлжэ эхилээд байна. ТОСой түрүүлэгшэ Валентина Хосоевада Алексей Цыденов юрэнхылэгшын грантын жасын юрэнхы ахалагша И. Чукалинай бэшэг баярай оршондо барюулаа.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: ТОСы Кяхтинского района