Засаг түрэ 10 sep 2020 591

Буряадай түрүүшын эрдэмтэн Доржи Банзаровай түрэhѳѳр 200 жэлэй ой угтуулан

Энэ ойдо зорюулагдан үнгэргэгдэхэ хэмжээ ябуулгануудай түсэб баталагдаба.

Энээн тухай Буряадай Уласай Засагай газарай  тогтоол сентябриин 8-да гаргагдаа.

Эмхидхэлэй хорооной түрүүлэгшээр Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын ниигэмэй хүгжэлтын талаар орлогшо Вячеслав Цыбикжапов томилогдоо.

 Энэ дэмбэрэлтэ ойн баярта зорюулагдаhан хэмжээнүүд 2022 ондо Буряадта үнгэргэгдэхэ түсэбтэй. Тиимэhээ бэлэдхэл hайнаар хэгдэжэ, олон хэмжээнүүд үнгэргэгдэхѳѳр хараалагдана.

 Доржи Банзаров Зэдын аймагай Доодо Yшѳѳтэ нютагта 1822 ондо түрэhэн. Абань Банзар Борхонов Ашабагадай хасагуудай полкын пятидесятник байhан. 1846 ондо Доржи Банзаров Казаниин дээдэ hургуули дүүргэжэ гараа. Тэндэ зүүн зүгэй - монгол, хальмаг, маньчжур, санскрит, түүрэг хэлэнүүдые шудалаа. Гэхэтэй хамта, ехэ бэрхээр немец, англи, француз, латин хэлэнүүдые мэдэхэ байгаа. Монгол Орониие шэнжэлэлгын эхи табиhан Осип Ковалевскын шаби байжа, татар монгол хэлэнүүдэй кандидат нэрэ зэргэдэ диссертаци хамгаалhан юм. 1851 ондо Оросой географиин холбооной Сибириин таhагай гэшүүн-корреспондент болоhон.

 1947 ондо Буряадай багшанарай дээдэ hургуулида  Доржи Банзаровай нэрэ олгуулагдаhан. Удаань, арбан жэл болоод, 1957 ондо Вампилов Тимин хоёрой Доржи Банзаровта зорюулжа бүтээhэн хүшѳѳ hуралсалай хоёр байшанай дунда богдоогдоhон түүхэтэй.

Улаан-Yдэ, Эрхүү, Кяхта, Казань хотонуудта болон Түнхэнэй аймагай Хэрэн нютагта  Доржи Банзаровай нэрэмжэтэ үйлсэнүүд бии.

 

 

Фото: selorodnoerb.com