Засаг түрэ 11 sep 2020 628

Буряад Уласта үншэн болон түрэлхидэй анхаралгүй үлэhэн үхибүүд тухай хэлсээн баталагдаа

Хамтын харилсаан тухай хэлсээ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» гэhэн бүхэроссин ниитын эмхиин түрүүлэгшэ Альберт Сарбалаев гэгшэд мүнѳѳдэр баталба.

Улас дотор ажаhуудаг үншэн болон түрэлхидэй анхарал, тэдхэмжэгүй үлэhэн үхибүүдтэ туhаламжа үзүүлхэ гол зорилготой хэлсээндэ гар табигдаа. Yшѳѳ тиихэдэ, тэдэниие гэр байраар хангаха, дунда болон дээдэ мэргэжэлтэй болгохо талаар асуудалнууд ороно.

Энэ жэлдэ Уласай hанhаа 200 сая түхэриг гаргашалагдажа, үншэн үхибүүдтэ гэр байра абажа үгэхэ талаар ажал ябуулагдаhан байна. Иимэ ехэ хэмжээнэй мүнгэн түрүүшынхиеэ энэ асуудал шиидхэхэ хэрэгтэ дамжуулагдаа», - гээд Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглэнэ.

Жэл бүхэндэ хүүгэдые үргэжэ абаhан гэр бүлэнүүдтэ 600 сая түхэриг дамжуулагдадаг. Иимэ бүлэнүүдтэ үншэн болон түрэлхидэй харууhагүй үлэhэн 5,2 мянган үхибүүн хүмүүжүүлэгдэнэ.

Мүнѳѳдэр үнгэргэгдэhэн уулзалгада үншэн үхибүүдэй дунда hургуулияа дүүргэжэ, саашадаа дунда болон дээдэ мэргэжэлэй hургуулинуудта орожо hураха хэрэгтэ дэмжэлгэ үзүүлхэ, саашадань хэрэгтэй ажалаар хангаха тухай хэлсэгдээ", - гээд бүхэроссин ниитын эмхиин хүтэлбэрилэгшэ Альберт Сарбалаев хэлэбэ.

 Энэ үдэр Буряад Уласай засагай газарай түлѳѳлэгшэд «Молодёжный потенциал страны» гэhэн эмхиин толгойлогшо Кирилл Лукьяненко болон Бүхэроссин оюутадай абарагшадай бүлгэмэй  хүтэлбэрилэгшэ Евгений Козеевтэй уулзажа, эрэмдэг бэетэй, бэеынгээ тамирай талаар тулюур арга боломжотой үхибүүдтэ, гэр бүлэдэнь тэдхэмжэ, туhаламжа үзүүлхэ тухай хэлсээ. Энэ хэрэгтэ ниитын эмхинүүдэй болон ниигүүлэсхы сэдьхэлэй туhаламжа хүргэдэг мэргэжэлтэдые хабаадуулхада болохо байна. 

 

Фото: egov-buryatia.ru