Засаг түрэ 14 sep 2020 433

Буряадай үйлэдбэриин эмхинүүд амжалтатайгаар ажаллана

Yйлэдбэрилhэн эд бараагаа хари гүрэн руу абаашажа наймаалха талаар Буряад Улас Алас Дурна зүгэй тойрогто эрхимүүдэй тоодо оронхой.

Улаан-Yдын самолет бүтээлгын завод, «Зүүн Сибириин» гахайн комплекс, Сэлэнгын саарhа үйлэдбэрилгын завод болон «Мегаполис» гэhэн бага олзын хэрэг эрхилдэг бүлгэм «Экспортёр года» гэhэн бүхэроссин харалганай түгэсхэлэй шатада гараба.

Эдэ эмхинүүд ѳѳhэдынгѳѳ шэглэлээр хэдэн янзын бүтээлнүүдые, эд бараа үйлэдбэрилжэ, Азиин болон Номгон далай шадархи газарнуудта абаашажа наймаална.

«Крупный бизнес» номинацида «Зүүн Сибириин» гахайн комплекс түгэсхэлэй шатада гараад байна. Тус эмхин гахай ехээр үсхэжэ, мяхыень Монгол абаашажа худалдана. Гадна үнгэрhэн жэлдэ Россельхоз-хиналтын шалгалта hайнаар гаража,Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Япони гүрэнүүдтэ мяха наймаалха эрхэтэй болоод байна.

Буряад орон дотор болон хари гүрэнэй дэлгүүртэ үйлэдбэрилэгдэжэ байhан бараа абаашажа наймаалдаг эмхинүүдые бидэ ходо дэмжэнэбди, арга шадалаараа тэдхэмжэ үзүүлнэбди. «Экспортер года» гэhэн регион хоорондын харалганда амжалта туйлажа,  уласхоорондын шатада гараhан эмхинүүдэй түлѳѳлэгшэнэрые, ажалшадые амаршалнабди. Саашадаа амжалта туйлахыетнай хүсэнэбди», - гээд Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглэнэ.

Фото: yandex.ru