Засаг түрэ 14 sep 2020 470

Буряад Уласай Арадай Хуралда hунгуулиин 32-дохи тойрогоор депутат hунгагдаба

Муяын болон Хойто Байгалай аймагуудай 32-дохи hунгуулиин тойрогоор Буряад Уласай Арадай Хуралда депутадые, үсэгэлдэр, Нэгэдхэмэл hунгалтын үдэр hунгаба.

Энэ тойрогоор Арадай Хуралда депутадаар анхан Евгения Лудупова hунгагдаад байhанаа, Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын сайдай тушаал байгша оной март hарада эзэлhэн байна. Тиимэ ушарhаа hунгуулиин тойрогоор шэнэ депутат Сергей Козлов hунгагдаба.

Сергей Козлов анхан Буряад Уласай Транспортын, элшэ хүсэнэй, харгын ажахын сайдаар амжалтатайгаар ажаллажа, удаань Сибириин Россети бүлгэмэй Буряадтахи таhагые даагшаар хүдэлнэ.

Һунгуулиин 32-дохи тойрогой hунгагшадай 22 % hунгуулида ерэhэн байна. Тэдэнэй ехэнхинь, 900-гаад хүн Сергей Козловые дэмжээ.

 

Фото: google.com