Засаг түрэ 14 sep 2020 389

Монгол болон Буряад уласуудые холбодог «Монды-Ханх» гэhэн хилын пункт үргэдхэгдэхэ

Энээн тухай Буряад Уласай Толгойлогшын пресс-секретарь Алексей Фишев дуулгаба

Жэл бүхэндэ Монголой Хүбсэгэл нуурта амархаяа 136 мянган аяншад ерэдэг. Тэдэнэр Буряад Уласай Түнхэнэй аймаг болон Монгол орониие холбодог Монды газарта хилэ дабажа, хоёр тээшээ гарадаг. Аяншадай гараха газар оройдоо хоёр – орохо болон  гараха харгытай. Тиимэhээ энэ газарые үргэдхэжэ, ехэ болгохо түсэб табигдана. Түсэб hаядаа бэелүүлэгдэжэ эхилбэл, аяншад олоор  ябагааршье, авто унаагааршье  хилые түргэн дабажа гараха аргатай болохо. Гадна электронно виза нэбтэрүүлхэ талаар хэлсээн ябуулагдаха. Алас Дурна зүгэй бусад нютагуудта аяншадай гүрэнэй хилэ дабажа гарахада хэрэгтэй электронно виза нэбтэрүүлэгдэнхэй. Иимэ виза мүн лэ Буряадта хэрэглэгдэжэ эхилхэ.Фото: yandex.ru