Засаг түрэ 15 sep 2020 358

Буряад Уласта коронавирус үбшэнhѳѳ табан мянган хүн эмшэлэгдээ

Хамшагта ханяаданай hүжэржэ эхилhэн сагhаа Буряадта хамта дээрээ үбдэhэн 5984 хүн бүридхэгдѳѳ. Тэдэнэй 5008-ниинь эмнэлгэ абажа, hайн болоо.

Энэ үбшэндэ дайрагдаhан хүнүүдые эмшэлхэ зорилготойгоор улас дотор эмнэлгын 910 hуури бии болгогдоhон байна. Мүнѳѳдэрэй байдалаар тэдэнэй 407-ниинь эзэлэгдэнхэй.

Энэ аймшагтай үбшэн хүн зоной hанаа сэдьхэл ехээр зобооно. Бидэ булта ажаhуугшадаа үбшэнhѳѳ хамгаалха зорилготойгоор, богонихон болзорто эмнэлгын шэнэ байрануудые түхеэрээбди. Улаан-Yдэ хотын Солнечная, Пирогова гудамжануудаар  байhан байшангуудые hэльбэн шэнэлжэ, шэнэ ханяаданда нэрбэгдэhэн хүнүүдые эмшэлхэ госпиталь болгообди. Yдэр бүхэндэ эмнэлгын лабораторинуудта  шэнжэлэлгын ажал ябуулагдажа, COVID-19 үбшэнтэниие элирүүлнэ. Гэхэтэй хамта, ханяаданай, грипп үбшэнүүдэй ехээр hүжэрхэ хаhа ойртожо, эмшэдэй ажал ехэ болохонь. Тиимэhээ бэе тамираа гамнагты, саг соогоо hэргылэмжын тарилга абагты", - гээд Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглэнэ.

Сентябриин 15-най байдалаар уласай эмнэлгын газарнуудта коронавирус үбшэнтэй 394 хүн хэбтэнэ. 522 хүн амбулаторно аргаар эмнэлгэ гарана. Yнгэрhэн хоногой туршада больницануудhаа 69 хүн гаргагдаа. Реанимацида хамта дээрээ 18 хүн тоологдоно. 1513 хүн шалгалта гараа. Хамтадаа 327033 хүн шалгалта гараад байна.

Фото: egov-buryatia.ru