Засаг түрэ 15 sep 2020 488

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси мүнѳѳдээр ажалаа эхилээ

Буряад Уласай Арадай Хуралай аппарат хүтэлбэрилхэ тушаалда Жамса Гунзынов дэбжүүлэгдэжэ, тэрэниие арадай hунгамалнууд шэнэ тушаалда  баталба. Арадай Хуралай аппарат болбол эмхидхэлэй, хуули дансануудай, шүүмжэлэй, мэдээсэлгын, мүнгэн һангай, эд бараанай болон бусад асуудалнуудые хараалдаг үүргэтэй гээд дуулгая.

Энээнhээ урид тус  тушаалда Цыденжап Батуев хүдэлөө һэн гээд һануулая. Мүнөө Жамса Гунзынов Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай хорооной түрүүлэгшын орлогшоор хүдэлжэ байгаа. Бүри урид Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайдай орлогшо ябаа.

Фото: hural-buryatia.ru