Засаг түрэ 17 sep 2020 412

​Владимир Путинай анхарал доро

2019 ондо Эрхүү можодо болоһон үерэй хойшолон усадхаха талаар суглаанай үедэ гүрэнэй толгойлогшо Байгал далайн экологиин аюулгүйе хангаха асуудал дээрэ тогтоһон байна.

«Байгал далайн хажуугаар хүрэнгэ оруулалтын томохон түсэлнүүдые бэелүүлхэдээ, экологиин эрилтэнүүдые ехэ наринаар сахиха хэрэгтэй», - гэжэ Ород Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин онсолон хэлээ.

Энэ суглаан дээрэ БАМ ба Транссиб харгы үргэн болгохын тула ой модо тайрахадаа, нуурай экосистемэ бүрин бүтэн зандань үлөөхэ тухай арга хэмжээнүүд тухай Юрэнхылэгшэдэ элидхээ юм. Буряад Уласай болон Эрхүү можын засаг зургаанууд “Россиин түмэр харгынууд” гэһэн компанитай хэлсээ баталһан байна. Тэрэнэй ёһоор, экологиин талаһаа шэнжэлэлгүйгөөр ба олониитэтэй хэлсэнгүй нэгэшье ажалнууд хэгдэхэгүй болоно.

- Танай даабаряар бидэ нэгэдэхи шатын ажалнуудые дүүргээбди. Эхин шатын ажалнууд тон шухала байна. Бидэ тэрэ хэлсээндэ ба нэмэлтэ хэмжээ ябуулгануудай детальна картада гараа табяабди. Юундэ нэмэлтэ ажалнууд бэ гэһэн асуудал гарана. Бүхы манай түсэлнүүд экологиин шэнжэлэлгэ гараха болоно. Жэшээлэн хэлэхэдэ, нэгэ тайрагдаһан модоной орондо гурбан модо һуулгаха гэгдэһэн байгаа. Харин бидэ мүнөө табан модо тарихабди, олониитэтэй бүхы хэрэгтэй хэлсээнүүдые үнгэргэхэбди. Гол шухала зүйлнүүд гэхэдэ – олониитэтэй хоорондоо нягта харилсаха ба адаглалта үнгэргэлгэ мүн. Бидэ мүнөө дэлхэйн түмэр харгынуудай дунда байгаали хамгаалха талаар түрүү зэргэдэбди. Гэхэтэй хамта, бидэ иимэ нэрэ томьёо хэрэглэнэбди: “Бидэ юушье эндэһээ тээжэ абахагүйбди, харин түмэр замшадһаа Байгал далайда хэгдэһэн гарзыень хүсэлдүүлхэбди”. Юундэб гэхэдэ, БАМ харгы Байгал далай хамгаалалтын түб зоноор һэтэ гарана, 45 жэл соо энэ харгы баригдаа. Тэндэ тэрэ сагтаа мүнөөнэй шэнги экологиин эрилтэнүүд байгаагүй. Тиимэһээ байгаали һэргээхэ ажалые бидэ бултаараа хэхэ гэжэ хэлсээбди, - гэжэ “Россиин түмэр харгынууд” бүлгэмэй юрэнхы захирал – ударидаха зүблэлэй түрүүлэгшэ Олег Белозёров дуулгаа юм.

- Хүрэнгэ оруулалтын томохон түсэлнүүдые бэелүүлхэдээ, экологиин эрилтэнүүдые нарин сахиха хэрэгтэй байһые һануулнаб. Дахин һануулжа хэлэнэб: байгаалида, илангаяа Байгалай экосистемэдэ хайхарамжагүй хандажа огто болохогүй бшуу. Урдахи арбан жэлдэ олон алдуу хэгдэһэн байгаа. Тугаарай хэлэгдэһэн тухай гар табигдаһан хэмжээ ябуулгануудай болон хэлсээнэй талаар БАМ ба Транссиб үргэдхэхэ талаар “РЖД”-гэй хүтэлбэрилэгшэтэй бидэ хэлсээбди, энэ хэлсээн гүйсэд дүүргэгдэхэ ёһотой. Энээндэ онсо анхаралаа хандуулхыетнай та бултанда ханданаб, - гэжэ Владимир Путин хэлээ.

Тиихэдэ Ород Уласай Юрэнхылэгшэ һаяын жэлнүүдтэ Байгалай жэл үнгэргэхэ боломжо хаража үзэхэб гэжэ үгэ үгөө.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ