Засаг түрэ 18 sep 2020 533

Буряадта ажаhуугшадай энхэ элүүрые сахилга - гол асуудал

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай мэдээсэhээр, байгша оной дүүрэтэр фельдшерско-акушерскэ 33 таhагуудай, эмнэлгын 4 амбулаториин байшангуудые барилга дүүргэгдэхэнь.

«Элүүрые хамгаалга» гэhэн үндэhэнэй түсэлэй ашаар шэнэ байшангуудые барилгада Орос Уласай hанhаа 186,17 сая түхэриг, Буряадай hанhаа 49,67 сая түхэриг мүнгэн шэглүүлэгдээд байна.

Баунтын, Бэшүүрэй, Загарайн, Захааминай, Кабанскын, Хяагтын, Хурамхаанай, Зэдын, Байгал шадарай, Сэлэнгын, Тарбагатайн, Хориин, Түнхэнэй, Мухар-Шэбэрэй, Яруунын аймагуудта амбулаторинуудай барилга Орос Уласай Засагай газарай дамжуулhан мүнгэн туhаламжаар ябуулагдана. Буряад Уласай hанhаа hомологдоhон мүнгэнэй ашаар Гусиноозерск хотодо хоёр амбулатори болон Түнхэнэй Жэмhэг нютагта нэгэ амбулатори баригдажа, ашаглалгада тушаагдаа. Сентябриин 30 болотор Захааминай аймагай табан нютагуудта, Сэлэнгын аймагай дүрбэн нютагта, Гусиноозерк хотодо хоер амбулаториин барилгада дүүргэгдэхэ түсэбтэй.

 Ашаглалгада тушаагдаhан болон баригдажа байhан эмнэлгын эмхинүүд бүхэ хэрэгтэй түхеэрэлгэнүүдээр, бараагаар хангагдаха. Барилгын, ариг сэбэрэй талаар болон түймэрhѳѳ hэргылэмжын дүримүүдтэ, эрилтэнүүдтэ гүйсэд харюусана.

 Источник: Буряад Уласай Засагай газар

Фото: burunen.ru