Засаг түрэ 18 sep 2020 837

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов ажаhуугшадта шухала хандалга эльгээбэ

Нэгэ мянган hурагшадhаа олон hургуулинууд сентябриин 21-hээ харилсаагүй аргаар hуралсалаа үргэлжэлүүлхэ болобо. Тодорхойлходо, hурагшадай 30 % харилсаагүй аргаар hуралсалаа үргэлжэлүүлхэ, бусадынь ээлжээлээд, саашадаа иимэ аргаар мүн hуража эхилхэ. Ехэ hургуулинуудта hурагшад олоороо нэгэ доро сугларжа, хамшагта ханяаданда олоор дайралдаха ушарнууд Улас дотор бүридхэгдэнэ.  Энэ ушарhаа иимэ шиидхэбэри абтаба".

Һүүлэй үдэрнүүдтэ Буряад Уласта коронавирус үбшэндэ дайрагдаhан хүнүүдэй тоо олошороо. Yсэгэлдэр 89 хүн, мүнѳѳдэр 64 хүн бүридхэгдѳѳ.

Мүнѳѳдэрэй байдалаар 142 hурагша хамшагта ханяаданда дайрагдаад байна. Хамта дээрээ улас дотор дунда hургуулинуудта 147 мянган hурагшад тоологдоно. Тэдэнэй 1 % үбшэлбэшье, түрэлхидэй, багшанарай  hэргэг байхань шухала.

Буряадта долоон hургуули гүйсэд харилсаагүй аргаар hуралсалаа ябуулна. Коронавирус үбшэндэ хүүгэд дайрагдахаhаа гадна ханяад хүрэнхэй, гэртээ эмнэлгэ гарана. Энэ намар грипп, ханяадан яhала эртэ hүжэржэ эхилээ.

Ажаhуугшад, хаанашье ябахадаа: ниитын авто унаагаар, худалдаа-наймаанай газарнуудта, ажалдаашье байхадаа заал hаа нюураа, ама хамараа болтонуудаар хаагаад ябаха хэрэгтэй, hэргылэмжын дүримүүдые сахигты. Нэн түрүүн үхибүүдэйнгээ, наhатай түрэлхидэйнгээ, ѳѳhэдынгѳѳ бэеын энхэ элүүрые гамнаха шухала. Булта энхэ элүүр, hэргэг ябая», - гээд Буряад Уласай Толгойлогшо үшѳѳ дахин уряална.

Фото: egov-buryatia.ru